vår 2024
BIO-2602 Fiskeernæring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. For studenter på Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap kan emnet velges til fordypning i 6. semester. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2602 Ernæring 10 stp
FH-207 Ernæring 9 stp

Innhold

Emnet omhandler viktige fysiologiske og biokjemiske aspekter ved ernæring hos oppdrettsfisk. Det fokuseres på laksefisk. Undervisningen innledes med en gjennomgang av fiskens fordøyelsessystem, de ulike organenes roller og funksjon under fordøyelsen, og hvordan disse er nervøst og hormonelt regulert og koordinert. Nedbryting, absorbsjon, transport og integrert metabolisme av hovednæringsstoffene blir forklart. Prinsipper for utvikling og design av dietter, råvarevalg og produksjon av fiskefôr tas også opp.

Den biologiske aktiviteten til vitaminer, mineraler og ikke-essensielle næringsstoffer blir belyst, og ernæringsbehovet blir satt i samband med ernæringsrelaterte sykdommer. Ernæringsbehov hos stamfisk og marine larver blir også gjennomgått.


Anbefalte forkunnskaper

BIO-2504 Fish Physiology, BIO-2506 Introduction to Fish Biology, BIO-2508 Aquaculture I, FSK-2003 Biokjemi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

  • har gode kunnskaper om fordøyelsesprosessen og hvordan næringsstoffene metaboliseres i organismen
  • kan evaluere den ernæringsmessige sammensetningen av fiskefôr og identifisere utfordringer og problemstillinger knyttet til produksjon og lagring av fiskefôr og kvalitet på oppdrettsfisk

Ferdigheter: Kandidaten

  • kan bruke den ervervete kompetansen til å innhente ytterligere informasjon eller henvise til gjeldende kunnskap om fiskeernæring, som igjen kan anvendes for å treffe begrunnede ernæringsrelaterte valg i fiskeoppdrett

Generell kompetanse: Kandidaten

  • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor emnet fiskeernæring
  • skal kunne sette seg inn i, og formidle nytt fagstoff

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Emnet kan tilrettelegges for engelskspråklige studenter. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og laboratoriekurs. I seminarene vil kandidatene aktivt delta ved å legge frem og presentere pensumrelevant stoff. Det legges også opp til et bedriftsbesøk på en fiskefôrfabrikk.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på labkurs og labrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Oppmelding i Studentweb.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BIO-2602
  • Tidligere år og semester for dette emnet