vår 2024
BIO-2513 Marin biodiversitet - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne for studenter på bachelorprogrammet i Bioteknologi. Valgemne for studenter på bachelorprogrammene i Biologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Instituttet tilbyr en "marin emnepakke" på bachelornivå om våren med følgende emner: BIO-2513 Marin biodiversitet (10.stp.), BIO-2516 Ocean Climate (10 stp.) og BIO-2010 Marine Ecology (10 stp.).


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2501 Akvatisk biodiversitet 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i nordområdenes biologiske mangfold i hav, kyststrøk og fjorder, og behandler de ulike habitatenes organismer og miljøfaktorer. Temaer som blir dekket av forelesninger er ulike marine habitater og deres biodiversitet, forvaltning, estimering av biodiversitet og spesielle biotoper. Eksempler på biotoper er vannsøylen, havis, bløtbunn, hardbunn, dyphav, kyst og fjord. Kurset har en omfattende laboratoriedel hvor taksonomisk bestemmelse av dyr og planter fra hav og kyst er en sentral del. Laboratoriedelen omfatter også andre praktiske emner, som øvelser i estimering av biodiversitet, databehandling i Excel og en obligatorisk skriftlig oppgave. Et tokt langs kysten av Troms er en sentral del av emnet, og ekskursjon til fjæra inngår også i undervisningen.

Hva lærer du

Ved fullført emne BIO-2513 skal du kunne:

Kunnskap:

 • Forstå innholdet i begrepet "biodiversitet" og ha kjennskap til ulike mål for biodiversitet
 • Artsbestemme de vanligste marine dyr og planter i nordlige farvann
 • Definere de taksonomiske hierarkiene på dyre- og plantegrupper
 • Beskrive ulike marine habitater og vite hvilke plante- og dyregrupper som lever der
 • Diskutere biologiske forskjeller mellom Arktisk og Antarktis
 • Redegjøre for nasjonal og internasjonal forvaltning av marine arter

Ferdigheter:

 • Arbeide systematisk med taksonomisk bestemmelse av marine dyr og planter
 • Tolke artsmangfold opp mot habitat, levesett og miljøforhold
 • Skille mellom kvalitative og kvantitative innsamlingsmetoder for marine planter og dyr
 • Beregne ulike diversitetsindekser for datasett og tolke disse i en større sammenheng
 • Bruke Excel til å sortere data, gjøre enkle beregninger og presentere data grafisk
 • Skrive en selvstendig oppgave, basert på et utlevert datasett

Generell kompetanse:

 • Arbeide systematisk og selvstendig på laboratoriet og på tokt
 • Utvikle gode samarbeidsevner på tokt
 • Reflektere over anvendelsen av begrepet "biodiversitet"
 • Utvikle kritisk refleksjon, for eksempel i forhold til innsamling, tolkning og presentasjon av innsamlet materiale
 • Utvikle gode muntlige og skriftlige presentasjonsevner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men noe av undervisningen gis enkelte år på engelsk

Undervisning

Forelesninger, lab, tokt med overnatting(er) og heldags fjæraekskursjon. Forelesninger og laboratorieundervisning bygger på hverandre, og deltakelse på forelesninger er sterkt anbefalt. Tokt og laboratorieundervisning er obligatorisk. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Praksisvurdering 04.06.2024 12:00
1/2 2 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 14.06.2024 09:00
1/2 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjente laboratorieøvelser og lab-bok Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på tokt Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon etter tokt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om praktisk eksamen

Den praktiske eksamen fokuserer på taksonomi. Studenter gjennomfører oppgaver ved forskjellige stasjoner i laboratoriet.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære skriftlig skoleeksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen tilbys ikke for praktisk eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2513
 • Tidligere år og semester for dette emnet