høst 2024
BIO-2017 Økologi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet bachelor i biologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1005 Økologi og evolusjon 10 stp
BIO-2027 Økologi for lærere 5 stp
BIO-2037 Økologiprosjekt 5 stp

Innhold

Kurset omfatter klassisk og moderne økologi på alle nivåer fra individbasert til økosystembasert økologi med både teoriorientert og feltbasert undervisning. Kurset gir innføring i rådende økologisk teori, med støtte i sentrale eksempler på anvendt økologi samt innsikt i ulike økosystemer. Kurset gir grunnleggende kunnskap for å forstå koblingen mellom biologisk mangfold, økologi og bærekraftig utvikling.

Kurset gir videre eksempler på hvordan økologi har sin forklaring i ulike deler av biologien, og hvordan økologi belyses med kvantitative data og modellering.

Studentene vil delta på omfattende feltkurs i ferskvanns-, marine og terrestriske økosystemer i Nord-Norge med demonstrasjoner og studier av økologiske konsepter og teorier.

Studentene skal gjøre egne økologiske studier og delta i hele prosessen fra hypoteseformulering, innsamling av feltdata, kvantitativ databehandling og analyse fram til syntese og ferdigstilling av vitenskapelig rapport og presentasjon.


Anbefalte forkunnskaper

BIO-1007 Kvantitative metoder, BIO-1008 Evolusjon, BIO-1104 Zoologi, BIO-1105 Innføring i biologi, BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kunne definere økologi, ha god forståelse for hvordan økologi integrerer biologisk kunnskap samt ha kjennskap til generell terminologi anvendt i økologi.
 • Kunne definere følgende nivåer av økologi og forstå hvordan de er integrert;
  • Organismeøkologi (autøkologi, økofysiologi)
  • Evolusjonær økologi
  • Populasjonsøkologi
  • Funksjonell økologi (interaksjonsøkologi, økologi basert på funksjonelle trekk)
  • Samfunnsøkologi
  • Økosystemøkologi (næringsnettbasert økologi, kretsløpsbasert økologi)
  • Anvendt økologi (bevaringsøkologi, global økologi, økosystemtjenester)
 • For alle nivå av økologi nevnt ovenfor;
  • Ha kjennskap til sentrale abiotiske vilkår innen ferskvanns-, marine og terrestriske systemer
  • Ha kjennskap til rådende økologisk teori
  • Kunne gjengi eksempler som illustrerer økologisk teori, inklusive data- og/eller modelleringsgrunnlaget
  • Kunne definere biodiversitet og se sammenhengen mellom biologisk mangfold og økologi
  • Kunne forklare betydning av (ulike) tidsmessige og romlige skalaer for økologiske prosesser

Ferdigheter

 • Kunne anvende økologisk teori i ulike biotoper og økosystem (som ferskvanns-, marine og terrestriske økosystemer)
 • Kunne beskrive biologisk mangfold i økologiske system
 • Ha oversikt over vesentlige trusler mot biologisk mangfold
 • Kjenne til ulike (data)kilder for økologisk informasjon
 • Kunne utføre metoder for innsamling av økologisk informasjon i ulike biotoper og økosystemer
 • Kunne analysere og syntetisere informasjon (innsamlet data) fra et økologisk system ved bruk av R
 • Kunne tolke enkle eksperimentelle og observasjonelle funn fra økologiske system
 • Kunne sette opp en enkel økologisk modell

Kompetanse

 • Kunne drøfte/reflektere over anvendelse av økologisk teori på tvers av økosystemer med ulike abiotiske betingelser
 • Kunne anvende økologisk teori for å vurdere/sette fram hypotese om tilstanden til eksisterende økosystemer
 • Kunne anvende økologisk teori for å vurdere/sette fram hypotese om trusler mot eksisterende økosystemer inklusive klimaendringene og tap av artsmangfold
 • Kunne drøfte betydningen av variasjon i økologiske system
 • Kunne vurdere ulike datakilder for økologisk informasjon
 • Kunne generere informasjon om naturens goder/ økosystemtjenester fra ulike biotoper og økosystemer, samt kunne forklare avveininger mellom bruk av ulike goder
 • Kjenne til større globale initiativ for dokumentasjon og politisk rådgivning om klimaendringer (IPPC) og endringer i artsmangfold (IPBES) og hva disse sier om vesentlige trusler mot biologisk mangfold
 • Kunne delta i samfunnsdebatten om økologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk.

Eksamensoppgavene gis både på norsk og engelsk. Studentene kan velge om de vil levere eksamensbesvarelser på norsk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen gis som et sett med tre feltkurs i starten av semesteret og ett felt/laboratoriekurs senere på høsten. Videre undervisning gis i form av forelesninger og seminar organisert i totalt syv moduler, med tre moduler før jul og fire moduler etter jul. Ett mini-symposium organiseres i løpet av kurset.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6/10 6 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 27.11.2024 09:00
4/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på alle feltkurs og labkurs Godkjent – ikke godkjent
Godkjente feltkursrapporter med innsamlede data Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på seminarer Godkjent – ikke godkjent
Godkjente seminaroppgaver, ett sett per undervisningsmodul Godkjent – ikke godkjent
Godkjent prosjektrapport på IMRAD format Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på mini-symposium med framføring av prosjektrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er gyldig i tre år.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonseksamen for første del-eksamen. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for andre del-eksamen.

Studenter som ønsker å gjøre nytt ordinær forsøk i eksamen kan beholde karakterer fra del-eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BIO-2017
 • Tidligere år og semester for dette emnet