høst 2023
BIO-1103 Botanikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av autotrofe organismer med spesiell fokus på marine alger og terrestriske planter, og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Livssyklus, morfologi og levesett til autotrofe organismer blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og ved sjøen vil studentene få kunnskap om flora, og spesielt fra nordlig områder. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop/ luper for å studere strukturer hos cyanobakterier, alger og terrestriske planter.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Grunnleggende kunnskap om den evolusjonære utviklingen fra cyanobakterier og alger til landplanter.
 • Grunnleggende kunnskap i systematikk/taksonomi, morfologi, og livssykluser til de forskjellige gruppene.

Ferdigheter:

 • Kjennskap til cyanobakterier, alger og terrestriske planter, særlig i nordlige områder.
 • Bruk av mikroskop/lupe.
 • Bruk av flere kilder til å innhente informasjon.
 • Jobbe med faget individuelt og i grupper.
 • Utrykke seg faglig muntlig og skriftlig.

Kompetanse:

 • Beskrive den evolusjonære utviklingen fra cyanobakterier og alger til landplanter og forklare hva er typisk for hvert plante gruppe.
 • Identifisere alger og terrestriske planter ved bruk av nødvendige referansematerial
 • Forståelse av viktigheten med levende og preserverte plantesamlinger og planteeksperimenter til å fordype seg i faget.
 • Forståelse av bruk av botanisk kunnskap videre i studium og livet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis som felt ekskursjon(er) i starten av semesteret, og deretter ukentlig forelesninger, samt laboratorieøvelse og kollokvier med gruppe- og individuelt- arbeid.

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.12.2023 09:00
2 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse på feltekskursjon(ene) samt godkjent feltrapport Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse på laboratoriekurs samt godkjente laboratorierapporter Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige prøver basert på material fra læreboka Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltagelse på feltekskursjon(ene), samt godkjent feltrapport.
 • Deltagelse på laboratoriekurs og godkjente laboratorierapporter.
 • 8 skriftlige prøver basert på material fra læreboka.
 • En muntlig presentasjon.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1103
 • Tidligere år og semester for dette emnet