høst 2023
BIO-1007 Kvantitative metoder - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi, samt lektorutdanningen med biologi som studieretning.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Det gis innføring i kvantitative metoder som er forkunnskapskrav i alle andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi. Kurset vil gi studenten:

1) en forståelse av grunnleggende kvantitative metoder (logaritmen, enheter, trigonometri),

2) grunnleggende kunnskap i programmering ved hjelp av anvendelige programpakker (R, Python),

3) kunnskap til å lage og tolke enkle grafer

4) grunnleggende innsikt i forskjellige kvantitative metoder til å løse problemstillinger i biologifaget, med eksempler fra biokjemi, evolusjon og zoologi, økologi, mikrobiologi og molekylærbiologi, systematikk, dyre- og plantefysiologi.


Hva lærer du

Studenten skal etter fullført kurs ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap:

 • grunnleggende kunnskap om programmering
 • grunnleggende kunnskap til å lage og tolke grafer
 • grunnleggende forståelse av og innsikt i forskjellige kvantitative metoder som kan brukes til å løse problemstillinger i biologifaget

Ferdigheter:

 • kan bruke R til å utføre enkel beregning og databehandling
 • kan bruke R til å lage enkle grafer
 • kan utføre enkle kvantitative oppdrag innenfor ulike retninger i biologifaget, dvs. biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, fysiologi, systematikk, evolusjon, og økologi

Generell kompetanse:

 • å kunne forstå den grunnleggende betydningen av kvantitative metoder i ulike retninger innenfor biologifaget
 • å tilegne seg kvantitative begreper som vil være nødvendig for å gjennomføre andre emner i bachelorprogrammet i biologi
 • å reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige grafer
 • å tilegne seg kunnskap for å løse enkle problemstillinger i biologi
 • å være klar til å løse mer kompliserte problemstillinger i andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi
 • å kommunisere muntlig og skriftlig kunnskap om hvordan forskjellige kvantitative metoder kan løse problemstillinger i biologifaget
 • å kunne skrive korte konsise rapporter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (med mulighet å diskutere og levere oppgaver på engelsk).

Undervisning

Emnet omfatter 30 t undervist som "flipped-classroom", med 9 undervisningsblokker på 2-4 t og 1 seminar.

Før hver undervisningsblokk, må studentene i forkant ha 1) lest/sett på kursmaterialet som forklarer hvordan kvantitative metoder kan brukes for enkelte problemstillinger i biologi, og 2) prøvd å løse en enkel problemstilling oppgave.

I hver undervisningsblokk jobbes det sammen med problemløsning, med fokus på å få en dypere forståelse av vanskelige begreper. Studentene skal levere en rapport (maks 2 sider) og/eller R-kode knyttet til hver undervisningsblokk. Rapportene med R-kode fra de tre siste undervisningsblokkene inngår i eksamensvurderingen.

Seminar:

Seminaret består av en muntlig presentasjon (5 min) hvor hver student presenterer for de andre studentene i små grupper en valgfri problemstilling i biologifaget. Etter presentasjon er det en felles diskusjon.

Etter muntlig presentasjon skal studentene levere en skriftlig rapport (maks 4 sider) om problemstillingen. Rapporten må ta hensyn til innspill fra andre studenter. Rapporten skal leveres som et dokument sammen med rapportene fra de tre siste undervisningsblokkene (med vedlegg). Dette dokumentet gir grunnlaget for eksamensvurderingen. Rapporten fra selvvalgt emne gir lik vekt (1/2) som de tre rapportene i fra undervisningsblokkene i vurderingen (1/2).


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering Innlevering: 08.12.2023 kl. 13:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Levere rapport fra de 6 første undervisningsblokkene Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Levert rapport fra de 6 første undervisningsblokkene
 • Muntlig presentasjon (5 min) i et seminar hvor hver student presenterer for de andre studentene i små grupper en valgfri problemstilling i biologifaget. Etter presentasjon er det en felles diskusjon.

Mer info om mappevurdering

Se informasjon under "Undervisning".

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-1007
 • Tidligere år og semester for dette emnet