vår 2024
BED-3907 Masteroppgave i regnskap og revisjon - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomiske analyser under veiledning.

Tema for oppgaven skal velges av studenten(e) i samråd med veileder, og forutsettes godkjent av Handelshøgskolen ved UiT.

Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./01.12.

Som hovedregel skal man skrive masteroppgaven sammen med en annen kandidat, alternativt alene.

Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Se mer utfyllende informasjon i "Retningslinjer for skriving av masteroppgaver" som du finner i fellesrom for Handelshøgskolen i Canvas.


Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av analyse i skriftlig form.

Som hovedregel skal man skrive masteroppgaven sammen med en annen kandidat, alternativt alene.

Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studentene skal få kunnskaper og forståelse på et avgrenset område innen det økonomiske fagområdet.
 • Studentene skal ha utviklet sin evne til å arbeide med et avgrenset tema på en faglig måte i et avgrenset tidsrom.

Ferdigheter:

 • Kunne utvikle et forskningsdesign og metodevalg, samt gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • Kunne forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
 • Kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • Kunne formidle resultater av egen og andres forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 03.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av status Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av utkast til avhandling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav 1:

Arbeidskravet gjennomføres som en presentasjon i første halvdel av mars og skal inneholde følgende:

 • Presentasjon av problemstilling
 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk tilnærming
 • Status på datainnsamling

Arbeidskrav 2:

Arbeidskravet består i å presentere avhandlingen ca en måned før innlevering, samt at studentene skal få tilbakemeldinger som de kan ta med seg i arbeidet med å sluttføre masteroppgaven.

Presentasjonen skal inneholde følgende:

 • Aktualisering
 • Formål
 • Problemstilling
 • Teoretisk rammeverk
 • Metodisk tilnærming
 • Funn/bidrag

Presentasjon skal være på om lag 10-15 minutter. Presentasjonen vil bli kommentert av en oppnevnt kommentator og andre tilhørere. Seminaret er obligatorisk for studentene som skal levere masteroppgaven gjeldende semester. Seminaret er også åpen for andre ansatte og studenter.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Avhandling:

Mastergradsoppgaven leveres i UiTs vitenarkiv Munin.

Eksamenskommisjon består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor.

Før skriving av masteroppgaven forutsettes det at metodefaget er bestått. Avsluttende mastergradsoppgave vil ikke sendes til sensur før kandidaten har bestått alle emner som skal inngå i utdanningen.

Utsatt innlevering ved begrunnet søknad innen 01.05./01.11. kan det innvilges 3 måneders utsettelse av innleveringsfristen. Studenter som ikke har sykemelding eller tvingende grunn får utsettelse på innleveringen med ett semester av gangen. Tidligste mulighet for innlevering blir da seks måneder etter ordinær innleveringsfrist. Ved sykemelding dokumentert ved legeerklæring for 1 til 3 uker forlenges fristen tilsvarende. Utsatt innlevering har ikke innvirkning på bedømmelsen av oppgaven.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BED-3907
 • Tidligere år og semester for dette emnet