høst 2024
BED-3085 Å organisere og styre - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forståelse av organisasjoners oppbygging og virkemåte er en forutsetning for å kunne utøve ledelse og utvikle organisasjoner.

Emnet «Å organisere og styre» skal gjennom bred gjennomgang av teori, gi studentene forståelse og ulike perspektiver for analyse av strukturer, kultur og prosesser i organisasjoner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studenten skal

 • ha bred kunnskap om teori innenfor organisering og styring av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner
 • ha inngående kunnskap om sammenhengene mellom organisering, styring og atferd, og påvirkningen dette har på prestasjoner og resultater

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne beskrive og forklare hvordan organisasjoner fungerer, og hvilken betydning styring har for menneskelig samspill og organisatoriske resultater.
 • ha avansert kunnskap i å anvende teori som praktisk redskap for analyse og problemdiagnose, som inntak til forbedring av praksis, utvikling og endring av organisasjoner
 • ha avansert kunnskap for å forstå og fortolke mennesker, saker og situasjoner fra ulike perspektiver

Kompetanse

Studenten skal være i stand til å

 • analysere organisasjoner og organisasjoners virkemåte gjennom konkrete perspektiver og tilnærminger til forståelse, fortolkning og analyse
 • anvende kunnskap om organisering og styring og konkrete virkemidler for å påvirke, utvikle, endre og forbedre organisasjoners virkemåte og måloppnåelse
 • reflektere over, og har et bevisst forhold til etiske spørsmål knyttet til organisering og styring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.11.2024 14:00 (Utlevering)
27.11.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3085
 • Tidligere år og semester for dette emnet