høst 2023
BED-3076 Forbrukeratferd - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innhold

 • Mobilitet og forbruk
 • Semiotikk, reklame og forbruk
 • Kulturdimensjoner og forbruk
 • Service dominant logikk og relasjonsmarkedsføring (CRM)
 • Verdsetting av kunder (CLV) og kundelønnsomhet
 • Analyse av faktisk kjøpsatferd
 • Kundeutvikling, kundebevaring og kundeavvikling
 • Kundetilfredshet og lojalitet
 • Lojalitetsprogrammer og RFM modeller
 • Customer Equity (CE), profitabilitet og verdsetting
 • Customer Journeys
 • Kognitive skjevheter i beslutningstaking og mentale snarveier
 • Vaner
 • Eksponering, persepsjon og oppmerksomhet
 • Ikke-planlagte kjøp og impulskjøp.
 • Nudging

Hva lærer du

Emnet gir en innføring i forskning på noen utvalgte temaer innenfor forbrukeratferd, med særlig søkelys på kunde-sentrerte analyser av faktisk atferd. Etter å ha fullført og bestått emnet skal kandidaten ha utviklet følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike former for forbruk knyttet til mobilitet
 • har kunnskap og forståelse for semiotikk, reklame og kultur som former forbruk i samfunn
 • Har kunnskaper og forståelse for nødvendigheten av å ta en systematisk gjennomgang av kundeporteføljen med basis i transaksjonsdata (Customer-base audit).
 • har kunnskap og forståelse for kunde-basert verdsetting og hvordan verdien av et foretak påvirkes av kundetilførsel, kundeutvikling og kundebevaring
 • har kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan oppnå mer vekst og bedre lønnsomhet gjennom lojalitetsprogrammer
 • har generell kunnskap om hvordan ulønnsomme kunder bør håndteres
 • Har god forståelse for beslutningstaking i ulike kontekster og forhold som påvirker kjøpsbeslutninger
 • har en bred og generell kunnskap om forskning i forbrukeratferd (ulike perspektiver) og en dybdekunnskap om et avgrenset tema
 • har kunnskaper og forståelse for hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen forbrukeratferd.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere og forklare forbruk knyttet til mobilitet
 • kan identifisere, forklare og anvende semiotikk, reklame og forbruk i relevante sammenhenger
 • kan forstå og beregne kundelønnsomhet, CLV (Customer Lifetime Value) og CE (Customer Equity)
 • Kan utføre enklere CBA (customer-base audits)
 • kan utvikle en CRM-plan basert på RFM modeller og kundesegmenter
 • kan reflektere kritisk over ulike aspekter ved forbrukernes atferd
 • kan formidle faglige resonnementer og vitenskapelig innsikt i skriftlig form
 • kan gjennomføre en selvstendig avgrenset oppgave knyttet til en aktuell problemstilling i emnet.

Generell Kunnskap

Kandidaten

  • kan fremskaffe vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap fra ulike faglige kilder om forbrukeratferd.
  • kan på selvstendig grunnlag kunne fortsette egen kompetanseutvikling og faglig fordypning innenfor forbrukeratferd.
  • kan fremskaffe, analysere og kommunisere data om forbrukeratferd i til beslutningsformål
  • kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor forbrukeratferd.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. Noen av forelesningene vil være på engelsk.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fremlegg av vitenskapelig artikkel Godkjent – ikke godkjent
Oppgaver individuelt eller i gruppe på 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav som må godkjennes for å få tilgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen. Arbeidskrav 1 (fremlegg av vitenskapelig artikkel) er en individuell oppgave hvor en skal legge fram en av forskningsartiklene på pensum i plenum, samt skrive ett sammendrag av artikkelen ved bruk av egne ord.

Arbeidskrav 2 (oppgaver) løses individuelt eller i gruppe på to, hvor en skal løse oppgaver knyttet til beregning av kundelønnsomhet, CLV, CE og/eller CBA.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3076
 • Tidligere år og semester for dette emnet