vår 2024
BED-3057H Utvikling av menneskelige ressurser - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Menneskelige ressurser er viktige for organisasjoner fordi de har kompetanse, relasjoner og nettverk som kan bidra til at organisasjoner når sine mål. I dette emnet skal vi ha fokus på hvordan organisasjoner kan utvikle menneskelige ressurser gjennom langsiktig arbeid. Studentene skal utvikle kunnskap og forståelse om hvordan menneskelige ressurser kan utvikles gjennom organisering og ledelse. Emnet gir en god oversikt over fagområdet og vil hjelpe studenten til å finne mulige temaer for spesialisering gjennom arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • Dybdekunnskap om organisering og ledelse av menneskelige ressurser
 • Kunnskap om kontekstens betydning for organisering og ledelse av menneskelige ressurser

Ferdigheter:

 • Evne å anvende ulike perspektiver på organisasjoner og menneskelige ressurser i empiriske studier
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om organisering og ledelse av menneskelige ressurser, og på den bakgrunn kunne formulere og strukturere komplekse faglige problemstillinger
 • Evne å overføre teorier, begreper og metoder om organisering og ledelse av menneskelige ressurser til bruk i praksis

Kompetanse

 • På selvstendig grunnlag kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet
 • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, gruppearbeid o.l.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.05.2024 09:00 (Utlevering)
30.05.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er to arbeidskrav i emnet:

 • Skriftlig oppgave. Individuelt eller i gruppe på maks 3 studenter.
 • Muntlig presentasjon med utgangspunkt i den skriftlige oppgaven. Individuelt eller i samme gruppe som den skriftlige oppgaven.

Begge arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å få avlegge eksamen må begge arbeidskrav være godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3057H
 • Tidligere år og semester for dette emnet