vår 2024
BED-2207 Hovedprosjekt PØL - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått for å starte opp med hovedprosjektet.

Det er obligatorisk oppmøte ved midtveispresentasjon og sluttpresentasjon


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått for å starte opp med hovedprosjektet.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ØHP2001 Hovedprosjekt praktisk økonomi og ledelse 10 stp

Innhold

Emnets innhold avhenger av oppgaven. Oppgaven gis normalt sett i samarbeid med en oppdragsgiver og bør ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes.

Oppgaven gjennomføres i mindre grupper på 2-3 studenter. Det kan i noen tilfeller være aktuelt også med enkeltpersongrupper, men da må dette avklares med emneansvarlig på forhånd.

Relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått i forkant.


Hva lærer du

Hovedoppgaven tar sikte på en faglig fordypning innenfor økonomiske og administrative emner, gjerne i kombinasjon med tekniske eller andre faglige problemstillinger.

Kunnskap

 • fordypet kunnskap innen en selvvalgt del av fagområdet
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter:

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av interesse innen fagområdet
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur og andre kilder som er relevante for problemstillingen samt referere til disse
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
 • ferdigheter i å framstille informasjon og fagstoff, samt analysere et sammensatt problem ved hjelp av teori og empiri der kandidaten trekker selvstendige konklusjoner.

Generell kompetanse:

 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale.
 • kompetanse til å gjennomføre et større selvstendig arbeid på en metodisk tilfredsstillende måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 28.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse, midtveispresentasjon og statusrapport(er) skal leveres/gjennomføres i henhold til de retningslinjer, maler og tidsfrister som ligger på kursets canvasside.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Prosjektrapport med sluttpresentasjon skal leveres/gjennomføres i henhold til de retningslinjer, maler og tidsfrister som ligger på kursets canvasside.

Følgende kriterier vurderes: Generelt inntrykk, faglig og teoretisk innsikt, prosjektgjennomføring, resultat og fremstilling.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2207
 • Tidligere år og semester for dette emnet