vår 2024
BED-2115 Forsyningsledelse og lean - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2101 Innføring i logistikk 5 stp
BED-2102 Supply Chain Management 10 stp
BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse 5 stp

Innhold

De fleste bedrifter i dag er medlem av en eller flere forsyningskjeder. Forsyningskjeder øker i omfang, blir mer globale og fremheves som en mulig vei til økt lønnsomhet og forbedret konkurransekraft. Konkurransedyktige bedrifter samarbeider tett med de andre medlemmene i kjeden for å holde eller styrke sin posisjon i forhold til konkurrentene. Forsyningsledelse handler om hvordan man mest mulig effektivt kan få vare- og informasjons-flyten til å bevege seg fremover og bakover i forsyningskjeden.

Emnet tydeliggjør betydningen av så vel intern som ekstern integrasjon, samt gir kunnskap om hvordan den enkelte deltaker i et slikt system kan bidra til verdiskaping og økt konkurransekraft. Det overordnede målet i forsyningskjedeteori er å vektlegge det som gir verdi for sluttbrukerne. Fornøyde kunder kommer tilbake og handler mer, mens de misfornøyde kundene velger et annet produkt eller et annet innkjøps-sted neste gang de handler. En viktig intensjon med emnet er å øke forståelsen av hva det vil si å være en del av en forsyningskjede, samt å forklare hvordan fordelaktige resultater kan oppnås ved at alle ledd i forsyningskjeden arbeider aktivt sammen for å gjøre sluttkundene fornøyd.

Forsyningsledelse som teori bygger på verdikjedeteori og strategiteorier som Porters verdikjede, transaksjonskostnadsteori, ressurs-basert teori og lean-tankegang. Forsynings-kjedeteori handler også om hvordan man kan effektivisere operasjoner som logistikk, produktutvikling og produksjonsmåte.

En måte å effektivisere på er å anvende lean som metode. Lean brer om seg og får innpass i stadig flere virksomheter og i stadig flere bransjer. I dette kurset vil dere lære om lean, om hvordan Toyota tok i bruk i lean i bilindustrien og hvordan dette har bredd seg ut til andre bransjer og andre land. Kurset beskriver hvordan lean kan anvendes for å forenkle og effektivisere driften.

En stadig viktigere oppgave for forsyningskjeder i dag er å forberede seg på alvorlige hendelser som kan oppstå og om hvordan man kan lage planer for restitusjon for slike hendelser i etterkant. Covid-19, flom, ekstrem varme og andre negative effekter av klima er eksempler på slike forstyrrelser. For å unngå store ødeleggelser så må virksomheter være best mulig forberedt på slike hendelser og kunne iverksette tiltak som gjør at skadeomfanget kan elimineres eller reduseres mest mulig. Mens arbeidskrav I er relatert til lean så vil arbeidskrav II relatere seg til Supply Chain Resilience.


Hva lærer du

Etter å ha avsluttet dette emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kjennskap til forsyningsledelse, lean og om håndtering av forstyrrelser, og være i stand til å forstå og å analysere grunnleggende problemstillinger knyttet til vareflyten og informasjonsflyten i forsyningskjeder. Praktiske case og/ eller dagsaktuelle temaer vil bli gjennomgått og diskutert forløpende i emnet for å øke studentenes læring og forståelse. Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom om verdikjeder generelt og forsyningskjeder spesielt.
 • Ha skaffet seg omfattende kunnskap om forsyningskjedeteori.
 • Ha skaffet seg omfattende kunnskap om lean.
 • Ha kunnskap om hvorfor informasjonssystem, enterprise resource planning (ERP) og informasjonsdeling er viktig for å forstå hvordan forsyningskjeder og logistikk fungerer.
 • Ha kunnskap om hvordan ulike funksjoner som markedsføring, operativ drift/produksjon, anskaffelser og logistikk får en spesiell betydning i en forsyningskjede-kontekst.
 • Ha kunnskap om effektiviseringstiltak generelt og om lean som metode spesielt.
 • Ha kunnskap om hvorfor samarbeid er viktig i en forsyningskjede.
 • Ha kunnskap om forstyrrelser som kan oppstå og skade hele eller deler av forsyningskjeden
 • Ha kunnskap om hvordan virksomheter kan restituere seg dersom alvorlige hendelser har skjedd.

Ferdighet:

 • Kunne utforme en strategiplan for en forsyningskjede.
 • Kunne vurdere hvilke aktører som det kan være hensiktsmessig å inkludere i en tenkt forsyningskjede og vurdere hvordan en bedrift/virksomhet kan videreutvikles.
 • Kunne anvende lean aktivt i en avdeling eller i en bedrift for å effektivisere driften og fjerne unødig sløsing.
 • Kunne planlegge og trene på alvorlige hendelser som kan skje samt legge en plan for en mulig restitusjon.

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over noen av de mest sentrale forskningsbidrag i emnet.
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner til hvorfor noen forsyningskjeder lykkes i sitt arbeid, mens andre mislykkes.
 • Kunne vurdere utviklingen i ulike bransjer sett i lys av forsyningskjedeteori, samt å kunne forklare den globale utvikling som man ser i de fleste bransjer i dag.
 • Kunne forberede seg på at alvorlige hendelser kan oppstå og legge en plan for reetablering og restitusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer i Harstad.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbiedskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre et selvstendig arbeid, fortrinnsvis som gruppearbeid. Problem-stillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Arbeidskravet må være godkjent (ståkarakter) for å kunne avlegge eksamen i emnet. Krav til godkjent arbeidskrav ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2115
 • Tidligere år og semester for dette emnet