høst 2024
BED-2057 Arbeidsrett og arbeidsmiljø - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett 5 stp
BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett 5 stp
BED-2149 Personalledelse og arbeidsrett 5 stp

Innhold

Arbeidsrett og arbeidsmiljø fokuserer på både arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. I dette inngår kunnskap om de lover og regler bedrifter og organisasjoner må følge når de har medarbeidere ansatt, fra stillingsutlysning, den periode ansettelsen gjelder og frem til arbeidsforholdet opphører. Arbeidsretten fokuserer på den individuelle arbeidsretten, mens fokus på arbeidsmiljø er viktig av flere grunner. På den ene side er intensjonen med loven å påvirke en ønsket utvikling, og på den annen side å være tydelig på hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt, samt redegjøre for konsekvensen av brudd når det er påvist.

Norsk arbeidsliv kjennetegnes ved at arbeidstaker har høy grad av medbestemmelse og at det skal være en fornuftig balanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forhold til arbeidsrelaterte spørsmål. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidsmiljøet er godt og at arbeidstaker får tilgang til de ressurser som trengs for å løse de oppgavene som skal løses/utføres på en trygg og god måte. Arbeidsgiver har videre ansvar for å gi medarbeiderne trygge og forutsigbare arbeidsforhold, og at de psyko-sosiale forholdene på arbeidsplassen er ivaretatt på tilfredsstillende måte. Medarbeiderne på sin side må være seg sitt ansvar bevisst og oppfylle medarbeiderens plikter i arbeidsforholdet.

Sentrale temaer i emnet er:

 • Lover og regler som gjelder ved utlysning, vurdering og ansettelse
 • Lover og regler som beskytter arbeidstaker
 • Opphør av arbeidsforholdet

Hva lærer du

Etter at studenten har fullført emnet, skal studenten ha:

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • innsikt i arbeidsrettslige problemstillinger
 • har innsikt i arbeidsmiljørelaterte spørsmål
 • kunnskap og innsikt i intensjonen med arbeidsmiljøloven
 • kunnskap og innsikt i den individuelle arbeidsretten

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende kunnskap om arbeidsrett og arbeidsmiljø til foreta fornuftige avgjørelser i spørsmål som angår medarbeiderne og arbeidsplassen
 • anvende lover og regler som gjelder for ansettelse, arbeidstid, permisjoner og ferie i personalrelaterte spørsmål
 • identifisere et arbeidsrettslig problem, relatere dette til gjeldende rettslige lover og regler for så å løse rettslige spørsmål ut fra det loven(e) sier om dette
 • anvende reglene for ikke-diskriminering ved ansettelse og stillingsvern i spørsmål som omhandler dette
 • vurdere arbeidsmiljøet på en arbeidsplass og vurdere hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre bra i ulike miljøer
 • identifisere arbeidsmiljøet på et arbeidsted, redegjøre for positive og negative sider ved dette miljøet for så å foreslå tiltak som kan føre til forbedringer og utvikling

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • kunnskap om ikke-diskriminering ved ansettelse og om stillingsvern
 • kunnskap om lover og regler som gjelder for ansettelse, arbeidstid, permisjoner og ferie
 • kunnskap om lover og regler som gjelder i forhold til arbeidsmiljø og arbeidstakers rett til representasjon i virksomheters ulike organer
 • kunnskap om hva individuell arbeidsrett er og hvorfor dette er viktig kunnskap å ha i forhold til personalledelse
 • kunnskap om arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøets betydning den enkelte arbeidstaker og for bedriften

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2024 09:00 (Utlevering)
29.11.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering/presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det skal leveres et arbeidskrav som kan være en skriftlig innlevering eller en muntlig presentasjon, individuelt eller i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2057
 • Tidligere år og semester for dette emnet