vår 2024
BED-2053 Tjenestedesign - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på programmet Bachelor i ledelse, innovasjon og marked og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter fysisk tilstedeværelse på det studiested hvor emnet tilbys. Emnet er tilpasset studenter som kan delta aktivt på undervisning, seminar, i gruppearbeid, o.l.


Innhold

Alle bedrifter og virksomheter har behov for å utvikle seg kontinuerlig. Et effektivt utgangspunkt for å utvikle nye tjenester og forretningsmodeller er god forståelse av kundebehov og kundens opplevelse av verdi. I emnet «Tjenestedesign» står kundeperspektivet sentralt, og studentene skal jobbe teoretisk og praktisk med reelle case-bedrifter for å utvikle nye og forbedrede brukeropplevelse. Emnet gir studentene kunnskap om sentrale temaer og begreper innen tjenesteinnovasjon, og praktisk erfaring med tjenestedesign som metode. Tjenestedominant logikk anvendes som et teoretisk perspektiv og bakteppe for å forstå tjenesteinnovasjon.

Sentrale temaer er:

 • Tjenestedominant logikk som teoretisk perspektiv og utgangspunkt for innovasjon
 • Verdiskaping, samskaping og innovasjon i brukeropplevelser
 • Tjenestedesign som verktøy for samskapte og åpne innovasjonsprosesser
 • Tjenesteinnovasjoner og utvikling av nye verdiforslag og forretningsmodeller

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring, BED-1009 Innovasjon, BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse

Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre studentene i stand til å forstå tjenestedesign og tjenesteinnovasjon. I tillegg skal studentene kunne utvikle nye og relevante verdiforslag og forretningsmodeller, i alle typer virksomheter, og på den måten bidra til bærekraft og konkurransedyktighet.

Emnet presenterer spennende perspektiver på innovasjon, med tjenestedominant logikk og kundeopplevelse som fundament. Kundeorientering står sentralt og kunder/brukere sees på som verdiskapere og samskapere i forbedring eller utvikling av nye produkter og/eller tjenesteprosesser.

Emnets praktiske relevans belyses gjennom praktiske eksempler og gjesteforelesere. I tillegg skal studentene bruke de teorier og tjenestedesign metodikker, som gjennomgås i emnet, på en selvvalgt case-bedrift i den hensikt å utvikle anbefalinger til tjenesteinnovasjoner.

Kunnskap

Kandidaten skal

 • ha inngående kunnskap om definerte sentrale begreper som; tjeneste, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign.
 • forstå teorifundamentet for tjenestedominant logikk og hvordan tjenestedesign kan forankres til dette teoretiske perspektivet.
 • ha inngående kunnskap om betydning av kundeopplevelse og kunden/brukerens rolle som verdiskaper.
 • ha inngående kunnskap om kunden/brukerens sentrale rolle som samskaper i tjenestedesign prosessen og for å utvikle tjenesteinnovasjoner
 • ha inngående kunnskap om relevante metodikker for tjenestedesign og kunne beskrive deres formål
 • ha innsikt i hvordan tjenestedesign kan anvendes som virkemiddel for åpne innovasjonsprosesser og som verktøy for å utvikle innovative forretningsmodeller.

Ferdighet

Kandidaten kan:

 • oppdage og definere praktiske markedsutfordringer til private og offentlige virksomheter.
 • bruke tjenestedesing som utgangspunkt for samskapende innovasjonsprosesser i den hensikt å oppnå forbedrede kundeopplevelser (tjenesteinnovasjoner)
 • anvende tjenestedesign som verktøy for dybdeinnsikt om kunder/brukere, og i utviklingen av nye, realiserbare og effektfulle verdiforslag i en forretningsmodell
 • vurdere, velge ut og bruke egnede metodikker for tjenestedesign i innovasjonsprosessen - avhengig av type bedrift, dens forretningsmodell og dens omgivelser
 • presentere og selge inn ideer og design-konsepter overfor beslutningstakere/interessenter for å fremme forankring og prioritering hos virksomheten
 • reflektere over egen læringsprosess i oppgaven med å løse praktiske problemstillinger i et gruppesamarbeid.

Generell kunnskap

Kandidaten skal

 • vise selvstendighet og fremme forslag til faglig gode løsninger på spørsmål der det ikke finnes fasitsvar
 • formulere disse forslagene klart og presist, både skriftlig og muntlig
 • være en proaktiv gruppe-medarbeider i arbeidsprosesser
 • vise evne til drøfting av teoretiske og metodiske spørsmål på praktiske problemstillinger som virksomheter står overfor

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar.

I emnet kombineres forelesninger og seminar med praktiske oppgaver for å skape et godt læringsrom og for å øke læringseffekten. Praktisk tilnærming til faget tilrettelegges ved at studentene, i en semesteroppgave (hjemmeeksamen), skal jobbe med en selvvalgt case-bedrift og løse oppgaver relatert til teori og praktiske tjenestedesign metodikker. Semesteroppgaven skal besvares i gruppesamarbeid (3-5 kandidater). De ulike delene i semesteroppgaven følger tematikken i forelesningene og seminarene. På seminarene vil være rom for å stille spørsmål og få veiledning underveis i arbeidsprosessen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 26.04.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet i emnet består av to skriftlige og/eller muntlige innleveringer. Innleveringene gjøres i grupper, og er tett knyttet opp mot arbeidet med semesteroppgaven (hjemmeeksamen). Arbeidskravet (begge innleveringene) må være godkjent for å få avlegge eksamen. Arbeidskravet gis vurdering godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen består av en semesteroppgave (hjemmeeksamen) som løses i grupper (3-5 studenter) og utgjør 100% av sluttkarakteren.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2053
 • Tidligere år og semester for dette emnet