høst 2024
BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2506 Prosjektorganisering 10 stp
ØS405 Prosjektorganisering 10 stp
BED-6007 Prosjektledelse 5 stp
BED-2042F Prosjektstyring 8 stp
BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i prosjekt som arbeidsform. Prosjektledelse vurderes i økende grad som en nøkkelkompetanse og har høy prioritet i stadig flere virksomheter.

Emnet gir en gjennomgang av prosjektets utvikling fra behov til gevinstrealisering og en lærer om metoder og teknikker som kan anvendes på alle typer prosjekter.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • ha kunnskap om prosjekters egenart og hvordan de kan benyttes hensiktsmessig i arbeidslivet.
 • ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og verktøy innen prosjektledelse.
 • ha kunnskap om suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter

Ferdigheter:

 • kunne anvende prosjektfaglige begreper, metoder, teknikker og verktøy for å utforme, planlegge, organisere og følge opp prosjekter og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • kunne reflektere omkring utøvelse av prosjektledelse i en prosjektorganisasjon og om samspillet med en basisorganisasjon.
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.

Generell kompetanse:

 • ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kritisk kunne vurdere prosesser og fremdrift i prosjekter
 • kunne benytte tilpassede verktøy for å planlegge og følge opp prosjekters ressursbruk, resultater og formål i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kunne formidle sentralt prosjektfaglig stoff og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering 1, gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav:

En obligatorisk gruppeoppgave må være vurdert til bestått for å få avlevere eksamen i faget.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2012
 • Tidligere år og semester for dette emnet