høst 2024
BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
FLY-1008 Anvendt forskningsmetode 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
ØKMES Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2046 Anvendt metode 7 stp
SOK-2009 Økonomi, statistikk og programmering 7 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og statistisk analyse for økonomer. Metodedelen gir en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og innsamling av data. Studentene får også en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å planlegge og gjennomføre undersøkelser samt analysere, tolke og presentere data på en vitenskapelig måte. Statistikkdelen skal gi studentene et relevant teoretisk grunnlag for å kunne analysere kvantitative forskningsdata og er tett knyttet opp mot den kvantitative metodedelen.

Emnet tar blant annet for seg:

 • Introduksjon til kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode
 • Utvikling av problemstillinger og planlegging av undersøkelser
 • Innføring i sentrale kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder
 • Populasjon og utvalg, variablers målenivå
 • Innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data
 • Forskningskvalitet
 • Forskningsetikk
 • Deskriptiv statistikk og grafisk presentasjon av data
 • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
 • Sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • Estimering og konfidensintervall
 • Samvariasjon - kovarians, korrelasjon, enkel og multippel regresjonsanalyse
 • Hypotesetesting
 • Dataanalyse, forutsetninger for ulike analyser og hypotesetest, tolkning og presentasjon av resultater

Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:

 • kjenne til ulike forskningsdesign og metodevalg som er relevante for økonomisk-administrative problemstillinger
 • ha forståelse for at problemstilling og forskningsspørsmål danner grunnlag for hvilke metoder man bør anvende i vitenskapelige studier
 • ha de nødvendige kunnskapene om statistikk for å kunne forstå og bruke statistiske metoder til å analysere data og kunne tolke og presentere resultatene

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:

 • kunne planlegge og gjennomføre kvalitative og kvantitative datainnsamlinger innen det økonomisk-administrative fagområdet, samt kunne analysere, tolke og presentere resultatet på en vitenskapelig måte
 • beherske relevant dataverktøy til å utføre analyse av et datamateriale
 • kunne analysere sekundærdata som å tolke analyseresultater fra for eksempel rapporter eller statistikkdatautskrifter
 • kunne beregne de viktigste beliggenhetsmålene og spredningsmålene, samt presentere deskriptiv statistikk grafisk
 • kunne regne med stokastiske variabler, som å finne forventningsverdi, varians og kovarians, også utvidet til lineære kombinasjoner av variablene
 • kunne velge sannsynlighetsfordeling basert på forsøkets natur, og utføre beregninger på valgt fordeling
 • kunne formulere hypoteser og velge aktuelle hypotesetester for å teste disse, samt kunne tolke resultatene på en riktig måte
 • kunne gjennomføre og tolke analyse av lineære sammenhenger, kunne gjennomføre enkel og multippel regresjon og tolke korrelasjonskoeffisient og testresultater på koeffisientene.
 • kunne estimere ukjente parametere med punktestimering og konfidensintervall.

Generell kompetanse

Emnet skal bidra til at kandidaten styrker sine evner til å

 • kritisk vurdere og reflektere over kvaliteten på vitenskapelige studie
 • benytte digitale verktøy i sitt akademiske arbeid
 • ha nødvendig grunnlag i statistikk for videre studier og arbeidsliv, og spesielt unngå typiske fallgruver i egen statistisk analyse.
 • kommunisere sitt eget og andres akademiske arbeid slik at det er lett å forstå

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsspråk vil være på norsk.

Arbeidsformer vil være forelesninger, datalab og seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet