høst 2024
BBI-2000 Undersøkelse og fordypning gjennom praksis - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1003 Metode og eksperimentet 2eller BBI-1003 Metode og eksperimentet 2

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BB351 Undersøkelse og fordypning gjennom praksis 30 stp

Innhold

I femte semester skal studenten utvikle og formulere tema for bacheloroppgaven, fremlegge dette for hovedveileder og bruke semesteret til utforskning og videre utvikling av egen kunstnerisk praksis i forbindelse med gjennomføringen av bacheloroppgaven i sjette semester. Studenten skal søke om midler til gjennomføring av prosjektet, og skal i den forbindelse kunne produsere relevante dokumenter og beskrivelser. Studenten skal i femte semester utvikle sin filmkunstneriske praksis på en måte som underbygger de utfordringer studenten forventer å møte i arbeidet med bacheloroppgaven i sjette semester.

Innhold

 • tekniske kurs ut fra ønsker, behov og vurdering
 • tilpassede tematiske kurs relatert til studentenes kunstneriske utfordringer
 • utvikling av en skrivepraksis som forbereder studenten på arbeidslivet, blant annet ved å kunne utforme prosjektbeskrivelse, kunne artikulere kunstneriske ambisjoner, kunne skrive søknader og kunne utforme budsjettering av prosjekt
 • refleksjon over formidling og publisering av eget kunstnerisk arbeid, som forberedelse på formidlingen og publiseringen av bacheloroppgaven på slutten av sjette semester

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • kan utvikle og planlegge en personlig, sammenhengende og kunstnerisk relevant verksproduksjon innen bevegelige bilder
 • kjenner til og kan bruke teorier, metoder og prosesser for realisering av egne prosjekter innen bevegelige bilder
 • kjenner til relevante metoder og problemstillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid innen bevegelige bilder, og kan relatere disse til eget arbeid

Ferdigheter

Studenten

 • har oversikt over og behersker relevante tekniske verktøy for realisering av eget arbeid
 • kan bruke skrivepraksis kreativt, men også med tanke på å utforme prosjektbeskrivelse, å artikulere kunstneriske ambisjoner, å skrive søknader og å utforme realistisk budsjettering og planlegging av prosjekt
 • kan styre egen læringsprosses

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå, oppsøke og/eller skape og bruke relevante omgivelser, situasjoner og samarbeidspartnere i relasjon til eget arbeid
 • kan planlegge, organisere og gjennomføre filmkunstneriske produksjoner, både selvstendig og sammen med andre
 • kan delta i andres produksjoner, motta instrukser, og påta seg en rekke forskjellige funksjoner i forbindelse med andres produksjoner
 • har en bevissthet omkring yrkesetiske, politiske og filosofiske spørsmål

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Framlegg til veiledning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeframlegg / midterm Godkjent – ikke godkjent
Levert verk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Minst to framlegg av eget kunstnerisk arbeid til veiledning i løpet av semesteret
 • Minst ett framlegg under gruppekritikk / midterm
 • Studenten skal levere et verk/materiale (video, bildedokumentasjon, performance) samt et refleksjonsnotat over verk/materiale og prosess en uke før eksamensdato.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Verk/materiale levert som obligatorisk aktivitet deles med hovedveileder og ekstern sensor én uke før oppstart av muntlige eksamener.

I den muntlige eksamenen foretar hovedveileder og en ekstern sensor vurderinga, som skjer i form av en muntlig samtale basert på studentens verk/materiale (video, bildedokumentasjon, performance) og refleksjonsnotat om verk og prosess, presentasjon av verk i eksamenen, samt muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Semestervurderinga avsluttes med at studenten får en strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

I tilfeller der studenter har samarbeidet om verk/materiale, vil studentenes veiledere i god tid før eksamen vurdere hvorvidt de kan avlegge muntlig eksamen sammen. Eksamen vil i så tilfelle legges opp på en slik måte at sensorene likevel har grunnlag for å gi studentene individuelle karakterer.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kabelvåg |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BBI-2000
 • Tidligere år og semester for dette emnet