høst 2024
BBI-1002 Metode og eksperimentet 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1001 Mediale diskurser 2eller BBI-1001 Mediale diskurser 2

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BB231 Metode og eksperimentet 1 30 stp

Innhold

Fra andre studieår står utviklingen av studentens eget filmkunstneriske arbeid i sentrum.

I tredje semester økes fokus på egen filmkunstnerisk praksis gjennom:

 • ytterligere tekniske kurs i henhold til behov. Disse kursene kan til dels være dypere og mer spesialiserte, etter studenters ønsker, og veileder og teknisk avdelings vurderinger og ressurser
 • mer spesifikt tilpassede tematiske kurs. Tematiske kurs planlegges spesifikt for hvert kull. Tematiske kurs planlegges i henhold til studenters ønsker, faglige vurderinger fra veileder, fagstab og faglig leder, og tilpasset den konkrete studentgruppen
 • videre utforskning av skrivepraksis
 • videre utforskning av egen kunstnerisk praksis
 • formidling og publisering av eget kunstnerisk arbeid
 • samarbeid med andre, både i egne og andres prosjekter

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • kan forstå og beskrive de kunsteriske ideer, prosesser og materialer som inngår i den pågående utviklingen av et rammeverk for egen kunsterisk praksis
 • kan bidra konstruktivt til analyser av eget og andres arbeid innenfor et kritisk rammeverk

Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere grunnleggende kunstneriske problemstillinger og idéer muntlig og skriftlig
 • har kjennskap til, og har praktisk begynt å anvende et faglig vokabular som er relevant for egen praksis, også teoretisk og metodisk
 • kan artikulere og reflektere over tolkninger og kritikk av verk ut fra bevisste metoder
 • kan, under veiledning, dokumentere prosess og ferdigstilt arbeid med relevante presentasjonsverktøy og kan undersøke og reflektere over hvordan valgte visnings- og publiseringsplattformer påvirker innhold og mening

Generell kompetanse

Studenten

 • kan finne og anvende materiale og referanser til belysning av valgte problemstillinger
 • kan, under veiledning, arbeide selvstendig og velge og anvende relevante arbeidsstrategier
 • er i stand til å foreslå og utveksle faglige synspunkter med andre og delta aktivt i faglige diskusjoner
 • kan finne eller skape sammenhenger og situasjoner i eller med skolens omgivelser, som inngår produktivt i egen praksis
 • kan, med veileding, styre eget arbeid og disponere egen tid
 • kan delta i samarbeid for gjennomføring av andres prosjekt
 • kan, med veiledning, planlegge og lede samarbeid med andre for gjennomføring av eget prosjekt
 • kan begynne å identifisere egne læringsbehov, og til dels artikulere disse i de rette sammenhenger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Framlegg til veiledning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeframlegg / midterm Godkjent – ikke godkjent
Levert verk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Minst to framlegg av eget kunstnerisk arbeid til veiledning i løpet av semesteret
 • Minst ett framlegg under gruppekritikk / midterm
 • Studenten skal levere et verk/materiale (video, bildedokumentasjon, performance) samt et refleksjonsnotat over verk/materiale og prosess en uke før eksamensdato.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Verk/materiale levert som obligatorisk aktivitet deles med hovedveileder og ekstern sensor én uke før oppstart av muntlige eksamener.

I den muntlige eksamenen foretar hovedveileder og en ekstern sensor vurderinga, som skjer i form av en muntlig samtale basert på studentens verk/materiale (video, bildedokumentasjon, performance) og refleksjonsnotat om verk og prosess, presentasjon av verk i eksamenen, samt muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Semestervurderinga avsluttes med at studenten får en strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

I tilfeller der studenter har samarbeidet om verk/materiale, vil studentenes veiledere i god tid før eksamen vurdere hvorvidt de kan avlegge muntlig eksamen sammen. Eksamen vil i så tilfelle legges opp på en slik måte at sensorene likevel har grunnlag for å gi studentene individuelle karakterer.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kabelvåg |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BBI-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet