vår 2024
BBI-1001 Mediale diskurser 2 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BBI-1000 Mediale diskurser 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BB121 Mediale diskurser 2 30 stp

Innhold

Andre til fjerde semester er basert på muligheter for videre utforskning og fordypning innen valgte områder slik at den enkelte student kan utvikle sin evne til å artikulere og realisere egne ideer og konsepter, og formidle disse.

Innhold, andre semester:

 • videre tekniske kurs etter behov og ut fra den enkeltes praksis
 • videre introduksjon til kunstneriske verktøy, metoder og prosesser innen bevegelige bilder, både i teori og praksis
 • videre undervisning i film-, kunst-, og samfunnshistorie og -teori
 • skrivepraksis
 • videre utforskning og eksperimentering av forskjellige utvalgte uttrykksformer innen bevegelige bilder
 • formidling og publisering av kunstnerisk praksis
 • introduksjon til og øving i organisering av egen læring, både selvstendig og i grupper, via for eksempel lesegrupper, praksisgrupper, organisering og arrangering av mindre begivenheter og lignende

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • har en økende utforskende og kreativ tilnærming til kunstneriske materialer, idéer, prosesser og problemstillinger innen bevegelige bilder
 • kan, under veiledning, drive selvstendig undersøkelse av kunstneriske spørsmål, idéer og problemstillinger gjennom eksperimentering og produksjon samt gjennom teori og historie
 • har kjennskap til grunnleggende teorier og metoder innenfor feltet bevegelige bilder, og har begynnende erfaring med å bruke disse
 • kan analysere, kontekstualisere og diskutere eget og andres arbeid innenfor et kritisk rammeverk på et grunnleggende nivå

Ferdigheter

Studenten

 • kan, under veiledning, formulere egne kunsteriske problemstillinger muntlig og skriftlig på et grunnleggende nivå
 • har kjennskap til et visst utvalg av ulike visnings- og publiseringsplattformer for bevegelige bilder og kan, under veiledning, diskutere valg for publisering av egne arbeider
 • har oversikt over og behersker visse relevante verktøy, prosesser og teknikker for å kunne realisere kunstneriske eksperimenter innen bevegelige bilder på et begynnende nivå
 • kan, under veiledning, identifisere egne læringsbehov, i en pågående utvikling mot å kunne styre egen læringsprosess

Generell kompetanse

Studenten

 • kan finne og bruke interaksjoner med omgivelsene og medstudenter i sitt kunstneriske arbeid
 • kan finne og anvende materiale og referanser til belysning av visse valgte problemstillinger
 • kan, under veiledning, disponere egen tid og planlegge prosessen for produksjonen av et arbeid
 • kan delta i samarbeid for gjennomføring av andres prosjekt
 • kan, under veiledning, planlegge og lede samarbeid med andre for gjennomføring av eget prosjekt på et grunnleggende nivå
 • kan reflektere over egne læringsbehov og ,under veiledning, artikulere disse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Framlegg til veiledning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeframlegg / midterm Godkjent – ikke godkjent
Levert verk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Minst to framlegg av eget kunstnerisk arbeid til veiledning i løpet av semesteret
 • Minst ett framlegg under gruppekritikk / midterm
 • Studenten skal levere verk (video, bildedokumentasjon, performance) samt et refleksjonsnotat over verk og prosess en uke før eksamensdato.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Materialet levert som obligatorisk aktivitet nummer 4 deles med hovedveileder og ekstern sensor én uke før oppstart av muntlige eksamener.

I den muntlige eksamenen foretar hovedveileder og en ekstern sensor vurderinga, som skjer i form av en muntlig samtale basert på studentens verk (video, bildedokumentasjon, performance) og refleksjonsnotat om verk og prosess, presentasjon av verk i eksamenen, samt muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Semestervurderinga avsluttes med at studenten får en strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kabelvåg |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BBI-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet