høst 2024
BBI-1000 Mediale diskurser 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i bevegelige bilder, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BB111 Mediale diskurser 1 30 stp

Innhold

I løpet av emnet skal studentene komme i gang med eget arbeid og ha gjennomgått kurs som er nødvendige for å kunne benytte seg av skolas tekniske fasiliteter.

Studentene skal presenteres for kompleksiteten som kjennetegner samtidig bevegelig billedpraksis og introduseres til et utvalg av forskjellige teknikker som kommer til anvendelse, slik at hver student kan begynne å legge et grunnlag for den videre utviklingen av eget arbeid.

Emnet inneholder praktiske og tekniske øvelser og oppgaver, men ingen krav til å produsere ferdige egne arbeider. Veiledning vil gradvis utvide studentens evne til å integrere selvstendig filmkunstnerisk utviklingsarbeid i undervisninga.

Innhold

 • Introduksjon til regionens kultur, historie, samfunns- og kunstliv
 • Introduksjon til kunstneriske temaer, metoder og prosesser innen bevegelige bilder, både praktisk og teoretisk. Dette involverer også egen utforskning og eksperimentering med forskjellige uttrykksformer innen bevegelige bilder
 • Introduserende tekniske kurs: Opptaksutstyr (kamera, lys og lyd), enkelt klippeutstyr, organisering og planlegging.
 • Introduksjon til idéutvikling, konseptualisering, skrivepraksis, enkel produksjon
 • Introduksjon til grunnleggende film-, kunst-, medie- og samfunnsteori og historie

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • kan, under veiledning, innta en utforskende og kreativ tilnærming til kunstneriske materialer, idéer og prosesser
 • kan, under veiledning, drive undersøkelse omkring kunstneriske spørsmål, idéer eller problemstillinger gjennom eksperimentering og enkel produksjon
 • har fått en innførende kjennskap til teori, metode og sentrale problemstillinger innen feltet bevegelige bilder

Ferdigheter

Studenten

 • kan, under veiledning, formulere kunstneriske problemstillinger muntlig og skriftlig og har kjennskap til et relevant vokabular
 • har begynnende kjennskap til et utvalg av verktøy, prosesser og teknikker for å kunne realisere egne kunstneriske eksperimenter innen bevegelige bilder
 • har, under veiledning, startet arbeidet mot å styre egen læringsprosess

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, under veiledning, navigere og bruke interaksjoner med omgivelser og medstudenter i sitt arbeid
 • kan, under veiledning, finne og anvende materiale og referanser til belysning av valgte problemstillinger
 • kan samarbeide med andre i planlegging og gjennomføring av enkle felles prosjekt
 • kan, under veiledning, forstå og gjenkjenne individuelle læringsbehov som oppstår i konkrete prosjekter eller interesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk

Undervisning

Undervisninga består av individuell veiledning, gruppekritikk av praksis, samt tematiske kurs ledet av profesjonelle og aktive filmskapere/kunstnere.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 60 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Framlegg til veiledning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeframlegg / midterm Godkjent – ikke godkjent
Levert verk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Minst to framlegg av eget kunstnerisk arbeid til veiledning i løpet av semesteret
 • Minst ett framlegg under gruppekritikk / midterm
 • Studenten skal levere et verk/materiale (video, bildedokumentasjon, performance) samt et refleksjonsnotat over verk/materiale og prosess en uke før eksamensdato.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Verk/materiale levert som obligatorisk aktivitet deles med hovedveileder og ekstern sensor én uke før oppstart av muntlige eksamener.

I den muntlige eksamenen foretar hovedveileder og en ekstern sensor vurderinga, som skjer i form av en muntlig samtale basert på studentens verk/materiale (video, bildedokumentasjon, performance) og refleksjonsnotat om verk og prosess, presentasjon av verk i eksamenen, samt muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Semestervurderinga avsluttes med at studenten får en strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

I tilfeller der studenter har samarbeidet om verk/materiale, vil studentenes veiledere i god tid før eksamen vurdere hvorvidt de kan avlegge muntlig eksamen sammen. Eksamen vil i så tilfelle legges opp på en slik måte at sensorene likevel har grunnlag for å gi studentene individuelle karakterer.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kabelvåg |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BBI-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet