Arkhum sandkasse | ArcHum Sandbox

Arkhum sandkasse er kick-off symposium for UiT’s Senter for arktisk humaniora. Formålet er synliggjøring av pågående forskningsprosjekter, nettverksarbeid og samarbeid på tvers ved UiT.

*** English below ***

Senter for arktisk humaniora (Arkhum) ble offisielt åpnet av rektor Dag Rune Olsen 6. desember 2023 i Árdna. Senteret ble initiert av Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) og Universitetsbiblioteket (UB) for å forsterke og utvikle humanioraforskningen ved UiT. 

Registerering: Det er mulig å delta på hele programmet eller kun deler av det. Hvis duer opptatt med undervisning er du hjertelig velkommen å delta på middagen i Sjampanjekantina fra kl. 18 og jazz musikk fra Sápmi og mingling fra ca. kl. 20:00.

For å motta zoomlenken for innledende foredrag av Sverker Sörlin, vennligst bruk påmeldingsskjemaet.

Posterutstilling: Det er mulighet å utstille poster / roll-up og presentere egen forskning og aktiviterte i forskningsgrupper innen arktisk humaniora begge dager. Ta kontakt med lilli.mittner@uit.no for mer informasjon.

Dersom du ikke kan delta på arrangementet, men ønsker å holde deg orientert om aktiviteter innenfor UiTs Senter for arktisk humaniora, send en kort e-post til lilli.mittner@uit.no.

En sandkasse er et sted hvor mennesker utforsker verden gjennom lek, fantasi og samarbeid. I akademia blir det et sted der nye idéer skapes på tvers av fagfelt (Maxwell & Benneworth, 2018).

Arrangementet vil være på norsk og engelsk. 

Forberedende litteratur

  • Sörlin, S. (2015). Cryo-History: Narratives of Ice and the Emerging Arctic Humanities. In B. Evengård, J. Nymand Larsen, & Ø. Paasche (Eds.), The New Arctic (pp. 327–339). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17602-4_24

************************************************

ArcHum Sandbox functions as kick-off symposium for UiT's newly established Center for Arctic Humanities. The purpose is to make ongoing research projects visible as well as networking and collaboration across UiT. 

The Center for Arctic Humanities (ArcHum) was officially opened by UiT’s rector Dag Rune Olsen December the 6th, 2023. The center was initiated by the Faculty of Humanities, Social Sciences, and Education (HSL), the Arctic University Museum of Norway and Academy of Fine Arts (UMAK), and the University Library (UB) to strengthen and develop humanities research at UiT. 

Registration: It is possible to participate in the entire program or only parts of it. Those who are busy with teaching are most welcome to attend the dinner in the Sjampanjekantina from 6 pm and jazz music from Sápmi and mingling from 8 pm. 

To receive the zoom link to follow the key-note speech av Sverker Sörlin, please use the registration form.

Poster exhibition: There is an opportunity to exhibit posters/roll-up and present your research and activities in research groups within arctic humanities on both days. Contact lilli.mittner@uit.no for more information.

If you cannot attend the event but would like to stay informed about activities within UiTs Centre for Arctic Humanities, please send a brief email to Lilli Mittner and she will add you to a mailing list.

A sandbox is a place where humans explore the world through play, imagination, and collaboration. In academia, it becomes a place where new ideas take shape across various disciplines (Maxwell & Benneworth, 2018).

The event will be in Norwegian and English. 

Recommended reading

Starter: 20.02.24 kl 09.00
Slutter: 21.02.24 kl 14.30
Hvor: UiT
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Lilli Mittner

Påmelding
Legg i kalender