Fornybar energi: Solenergi

Dette er et opplegg der dere vil bli bedre kjent med temaet solenergi. Solen er den største energiprodusenten som er tilgjengelig for oss, noe vi ønsker å utnytte i en større grad. Det vil bli holdt et foredrag, en innføring i temaet, hvor solceller vil være hovedfokuset. Hvordan fungerer de og hvordan kan de brukes på best mulig måte? Det skal også gjøres egne målinger med solceller for å se på hvor mye strøm en enkelt celle kan produsere og til slutt finne dens virkningsgrad. Det vil også bli demonstrasjon av en solfanger og hvordan en solfanger fungerer. 

Forarbeid på skolen

Opplegget gir en kort introduksjon til temaet, men det er fint om begreper innen: energi, effekt, fornybar energi, strøm og strømproduksjon er gått gjennom på forhånd. 

Under besøket

Elevene får en kort presentasjon av temaet solceller/solenergi. Her ser vi på hvor energien kommer fra og hvordan vi henter ut energien og omdanner den til elektrisitet. Det vil være et hovedfokus på elektrisitetsproduksjon med sola som energikilde. Vi ser også på ulike måter å hente ut sollysets energi. Deretter skal elevene gjøre egne forsøk med solceller. Det er lagt opp til å besøke IFT sin fornybare lab, hvor det er montert et solcellepanel. 

Etterarbeid på skolen

Det vil bli utdelt et oppgavesett som elevene kan gjøre på skolen i etterkant av besøket, med en varighet på 1 skoletime. Her finnes både teoretiske og matematiske oppgaver som baserer seg på foredrag og målinger gjort under besøket. 

Relevante kompetansemål som dekkes av elevaktiviteten:

Naturfag:

  • Planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • Drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • Gjøre forsøk med solceller, solfangere, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden
  • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

Fysikk 1 :

  • Gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt, og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart
  • Definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser
  • Gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk
  • Samle inn og bearbeide data, og presentere og vurdere resultater og konklusjoner av forsøk og undersøkelser, med og uten digitale verktøy

 Antall elever: 15 -30 (halvdags oppleg med vindenergi og vannkraft).

 Vennligst ta kontakt for å avtale tid. 


Fagområde: Fysikk
Type aktivitet: Labøvelse
Skolefag: Fysikk 1, Naturfag VG1
Varighet: 1-2 timer
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående, Ungdomstrinnet

Klikk her for å melde på din klasse!