UiT Julequiz 2017

Nytt spørsmål hver arbeidsdag før jul i desember - UiT-studenter og -ansatte på alle studiesteder kan være med - Dagpremier, ukespremier og hovedpremie.

Plastsøppel og mikroplast dukker opp i sjødyr, på strender og i drikkevann; aksjoner for strandrydding gjennomføres flere steder. Hvilket land var først ute med å forby tynne bæreposer i plast?

 1. Bangladesh
 2. Frankrike
 3. Kenya

Riktig svar: a. Bangladesh

Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Forsøpling på land og i havet er ulovlig i Norge, men hvordan er det internasjonalt? UiT skal forske på plastforurensing i Arktis.

En åttendedel av all elektrisitet i Honduras kommer fra solkraft; hvorfor produseres det så lite solkraft i Norge?

 1. Lite sol
 2. Lite subsidier
 3. Lite passende areal

Riktig svar: b. Lite subsidier

Bærekraftmål 7: Ren energi for alle.

I dag kl. 17:28 står sola lavest og snur. UiT har et eget senter for bærekraftig energi (ARC), her studeres både etikk og ulike energikilder.

#FeesMustFall kampanjen er en studentledet protest mot økte studieavgifter i Sør-Afrika. Markeringene har i en del tilfeller blitt møtt med vold og tvang. Hvor mange voldelige angrep på studentmarkeringer ble registrert i verden det siste året (tom aug.2017)?

 1. 15
 2. 45
 3. 95

Riktig svar: b. 45

UiT deltar i nettverket SAR – Scholars at Risk. SAR fremmer akademisk frihet og gir opphold til forfulgte akademikere. SAR-nettverket overvåker angrep på akademisk frihet.

På UiT kan du utdanne deg både til sykepleier og jordmor. I Norge var det i 2014 omlag 174 sykepleiere og jordmødre per 10.000 innbyggere; hvor mange var det i Malawi i 2009?

 1. 3 per 10.000
 2. 30 per 10.000
 3. 300 per 10.000

Riktig svar: a. 3 per 10.000

Bærekraftsmål 3: God helse

UiT deltar i et Norhed-prosjekt for å styrke sykepleier- og jordmorutdanning i Malawi, Zambia og Zimbabwe. Prosjektet arbeider med å få på plass studieprogram på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Økt bruk av midlertidige stillinger i høyere utdanning regnes som en trussel mot akademisk frihet; og på en del norske universiteter var andelen over 20% i 2015. I USA var andelen midlertidige (utenom tenure-track) i 1969 på 3,3 %, omtrent hvor stor var andelen i USA i 2014?

 1. 30%
 2. 50%
 3. 70%

Riktig svar: c. 70 %

Midlertidige kontrakter kan føre til at ansatte sensurerer seg selv og unngår å fremme kontroversielle ideer og kritiske spørsmål i frykt for å miste jobben. UNESCO vedtok i 1997 en anbefaling om lærere/ansatte i høyere utdanning – R97.

Alle liker en god historie. Hvilken forfatter regnes som «Africa's greatest storyteller»?

 1. Mariama BA
 2. Chinua Achebe
 3. Nadine Gordimer

Riktig svar: b. Chinua Achebe

På UiT forskes det på språk, litteratur og fortellertradisjon. Samiske ordtak er oversatt til flere språk.

Students at Risk (StAR) er et program som tilbyr studieplass i Norge til studentaktivister som risikerer forfølgelse for sine politiske holdninger og aktiviteter. Hvor mange stipendplasser er totalt tildelt så langt (juni 2017)?

 1. 35
 2. 55
 3. 75

Riktig svar: a. 35

UiT har en StAR-student på studiested Alta og skal på nyåret ta imot en SAR-akademiker.

Sosiale forskjeller er et annet område der arbeidet med FNs tusenårsmål (2000-2015) kom særlig til kort. Dette følges opp i et eget bærekraftsmål om å redusere sosial ulikhet (bærekraftsmål 10). Hvordan er utviklingen i Norge?

 1. Forskjellene øker
 2. Ingen endring
 3. Forskjellene minker

Riktig svar: a. Forskjellene øker

Bærekraftsmål 10: Redusere ulikhet i og mellom land

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder ulikhet både i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og andre muligheter. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen er grunnlag for norsk utviklingspolitikk. Hvilket land mottok størst andel av det rekordstore norske bistandsbudsjettet i 2016?

 1. Brasil
 2. Norge
 3. Afghanistan

Riktig svar: b. Norge

Flere kommenterte at Syria skulle vært et valg her - og av land utenom Norge så er det riktig. Men som Norad-direktør Lomøy siteres på Norads egne nettsider: Det er verdt å merke seg at nesten en femtedel av bistanden ble brukt til å dekke utgifter i Norge som følge av den store flyktningstrømmen.

OECD vedtok i 1969 at rike land skulle bidra med 0,7 % av brutto nasjonalinntekt (BNI) som bistand til fattige land. Sverige og Nederland greide dette først i 1975, fulgt av Norge og Danmark. Det norske bistandsbudsjettet passerte samtidig én milliard. 40 år senere, i 2016, er det norske bistandsbudsjettet 30-doblet og utgjør 1,11% av BNI. Mens afrikanske land samlet mottok 30 % av bistandsbudsjettet i 1976, så er andelen i dag mindre enn 15 %.

Antibiotikaresistens er et alvorlig og økende helseproblem i hele verden på grunn av unødvendig og uforsvarlig bruk antibiotika både til mennesker og dyr. Hva slags mikroorganismer er det en bruker antibiotika mot?

 1. Bakterier
 2. Virus
 3. Sopp

Riktig svar: a. Bakterier

Bærekraftsmål 3: God helse

UiT deltar i et Norhed-prosjekt for å styrke arbeidet mot antibiotikaresistens i Mosambik og Malawi. Prosjektet koordineres av Universitetet i KwaZulu Natal, Sør Afrika. Norske helsemyndigheter har satt som mål å redusere den totale mengden av antibiotika som brukes i Norge med 30 % innen 2020.

Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) nærmer seg. I hvilken by arrangeres den største filmfestivalen i Afrika?

 1. Kairo
 2. Ouagadougou
 3. Durban

UiT har et masterprogram i visuelle kulturstudier. Her brukes film som forskningsverktøy til å studere kultur, ressursforvalting og andre samfunnsspørsmål i Nord og Sør.

Akvakultur er en stor næring i Norge og vi produserte ca 1,3 mill tonn i fjor. Vietnam har mye kortere kystlinje enn Norge; hvor mange millioner tonn produserte de der?

 1. 0,7
 2. 2,1
 3. 3,5

Riktig svar: c. 3,5 millioner tonn

Bærekraftmål 14 Liv under vann. UiT har lenge samarbeidet med Universitetet i Nha Trang om forskning og utdanning i akvakultur og fiskeriforvaltning.

Botswana er et lite land som tjener godt på diamanter og kveg; og har en befolkning hvor 81 % av de over 15 år kan lese (2003). Hvor høy var leseferdigheten blant San-folket, en av Botswanas urbefolkninger i 1999?

 1. 23 %
 2. 53 %
 3. 73 %

Riktig svar: a. 23 %

Forskergruppen Komparativ Urfolksforskning (KURF) ved UiT studerer bl.a. hvordan San-ungdom forholder seg til formelle utdanningssystemer i Botswana og Namibia. Boka Voices of the San (bildet) er en av svært få der San-folket forteller sin historie med egne ord. Vi er også godt kjent med hvordan fornorskingspolitikken ble gjennomført med undertrykkelse av samisk språk i skolene. Bærekraftmål 4.5 sier at en innen 2030 skal sikre lik tilgang for alle til alle nivåer innen utdanning og yrkesfaglig opplæring – også for urfolk.

Arbeidet med FNs tusenårsmål, forgjenger for bærekraftsmålene i årene 2000 til 2015, beskrives som en suksess. På noen områder kom en likevel særlig til kort, inkludert ett av de følgende, hvilket?

 1. Utdanning
 2. Kjønnsforskjeller
 3. Barnedødelighet

Riktig svar: b. Kjønnsforskjeller

Tusenårsmålene ble vedtatt av FN i 2000 for å styrke arbeidet for utvikling og fattigdomsbekjempelse og galt først og fremst i utviklingsland. Rapportene fra arbeidet viser særlig gode resultater innen utdanning og helse, og i at man i større grad kan måle framskrittene.

I 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt som oppfølging av tusenårsmålene. De 17 bærekraftsmålene er grunnlagt på noen få tema, inkludert ett av de følgende, hvilket?

 1. Bekjempe kjønnsforskjeller
 2. Utdanning for alle
 3. Utjevne sosiale ulikheter

Riktig svar: c. Utjevne sosiale ulikheter

Alle land, rike og fattige, skal fram til 2030 arbeide for å oppnå de 17 bærekraftsmålene – inkludert Norge. Innsatsen skal spesielt gjøre slutt på alle former for fattigdom.

#metoo kampanjen har satt fokus på seksuell trakassering. En fersk undersøkelse viser at én prosent av norske studenter er utsatt for seksuell trakassering fra ansatte. Hvor stor andel av kvinnelige studenter i Zimbabwe ble utsatt for dette av mannlige medstudenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene (2015)?

 1. 14%
 2. 54%
 3. 94%

Riktig svar: c. 94 %

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en menneskerett. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

 • Du kan bare svare på spørsmålene den dagen de vises
 • Hvert spørsmål vises fra kl 00 til kl 24
 • Du må være pålogget for å svare
 • Etterpå dukker de opp med riktig svar i trekkspillene ovenfor
   
 • Dagpremier er kaffe-/tekopper, inkludert noen fra Samskipnaden
 • Ukespremier (mandag-fredag) er middagskort til samskipnadens kantiner
 • Hovedpremie er gavekort (12 biletter) til Tromsø Internasjonale FilmFestival - TIFF
 • Vinner trekkes blant de som har flest riktige svar i perioden
 • Riktig svar og vinner publiseres på denne siden dagen etterpå - så tidlig vi kan

Batman: Golden Radiator 2017

Du svarer på spørsmålene her:
* Studenter: MinSide
* Ansatte: intranett

Vinnere (antall korrekte svar):

 • Hovedgevinst: Gøril Eide Flaten, TIFF gavekort
 • Ukesvinner: Elin Lehnbom, middagskort Samskipnaden
 • 22.12: Silje Isaksen, termokopp Samskipnaden (12)
 • 21.12. Jorunn Lovise Tufthaug, HEfP-kopp (27)
 • 20.12: Elin Holm, termokopp Samskipnaden (13)
 • 19.12: Per-Åge Berglund, VBN-kopp (25)
 • 18.12: Anna Nylund, HEfP-kopp (27)
 • Ukesvinner: Karina Monsen, middagskort Samskipnaden
 • 15.12: Runa Wolden, VBN-kopp (31)
 • 14.12: Katja Häkli, HEfP-kopp (20)
 • 13.12: Helene Nordmo Mikkelsen, termokopp Samskipnaden (45)
 • 12.12: Enid Camilla Hansen, termokopp Samskipnaden (10)
 • 11.12: Øystein Solvang, VBN-kopp (105)
 • Ukesvinner: Angelica Matveeva, middagskort Samskipnaden
 • 08.12: Magnus Voldsund, termokopp Samskipnaden (21)
 • 07.12: Karina Monsen, VBN-kopp (19)
 • 06.12: Gøril Eide Flaten, VBN-kopp (24)
 • 05.12: Hege Kristin Widnes, HEfP-kopp (32)
 • 04.12: Arman Kale Raknerud, termokopp Samskipnaden (27)
 • 01.12: Morten Nikolaisen, VBN-kopp (57)

UiT Julequiz 2017 er laget i samarbeid med SAIH, og Verdens beste nyheter. Tema for julequizen er FNs bærekraftsmål - og litt mer.