Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)

Lærerutdanning i en forandringstid (LIFT)

DENNE SIDEN ER ARKIVERT!
Forskergruppa om pilot og universitetsskoler

Pilot i Nord

Ved Universitetet i Tromsø ble det høsten 2010 satt i gang et forsøk med 5-årige grunnskolelærerutdanninger med master som fikk navnet Pilot i Nord. Pilotprosjektet representerer en videreutvikling av allmennlærerutdanningen og vektlegger forskningsbaserte grunnskolelærerutdanninger i samarbeid med praksisfeltet. Piloten har knyttet til seg universitetsskoler, foreløpig i alt fire barneskoler og to ungdomsskoler, som skal bidra til å løfte praksisdelen ved lærerutdanningen.  Studentenes utvikling av lærerprofesjonalitet er en sentral målsetting i utdanningene.

LIFT-gruppas forskningsambisjon

Overordnet handler LIFT-prosjektene om å bidra til kvalitetsutvikling i de nye grunnskolelærerutdanningene. Sentralt står forskning på utvikling av profesjonell lærerkompetanse gjennom samarbeidet mellom utdanningsarenaen og praksisarenaen som to likeverdige læringsarenaer.

LIFT (426x640).jpg

Bakgrunn

Fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø med virkning fra januar 2009 var en viktig forutsetning for realiseringen av Pilot i Nord.

Piloten kan også sees i sammenheng med internasjonale endringer, der tendensen er at høgskolenes profesjons-utdanninger blir universitets-utdanninger.

I Finland ble grunnskolelærer-utdanningene definert som 5-årige universitetsutdanninger på masternivå allerede i 1979.

Det at "lærerkandidatene skal kunne forholde seg til arbeidet i skolen på en vitenskapelig måte» (Pilot i Nord, 2008, s. 12) er et sentralt argument for å heve grunnskolelærerutdanningene til masternivå.

Dette er i tråd med forsterkede politiske signaler om å styrke profesjonsutøveres forskningstilknytning og relasjonene mellom forskning og utdanning (Kunnskaps-departementet, 2009).

 

Lærerutdanninga i Tromsø møter denne utfordringen gjennom helt nye bachelor- og masterprogram. Forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt i samarbeid med praksisarenaen i akkrediterte universitetsskoler.

For å oppnå status som universitetsskole kreves det at skolene kvalifiserer seg i henhold til fastsatte kriterier som omfatter lærernes kompetanse innen veiledning og sentrale skolefag, tilrettelegging for FoU i samarbeid med lærerutdanningen og utvikling av praksis.

 


Lærerutdanning i forandringstid (LIFT) er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet

treetforskning.JPG (Bredde: 180px)Ansvarlig for siden: Langseth, Sigurd
Sist oppdatert: 09.05.2017 13:19