Ungdomsliv i nord

Om prosjektet

Prosjektet handler om «en verden verdt å leve i – i nord». Vi undersøker ungdom og unge voksnes forestillinger om det å leve godt. Det er samabeid med lignende prosjekt i andre land. I vårt prosjekt legger vi vekt på nord og arktisk perspektiver i forestillingen om en verden verdt å leve i. Vi snakker med ungdommene om ulike aspekt ved det å leve godt; bærekraftige liv, sosiale media, mangfold og identitet. Vi berører også tema generasjonssopprør, urfolksrettigheter, miljøvern og kjønnsmangfold. Alt blir sett i lys av unge som lever sine liv i nord. 

En grunnstein i prosjektet er relevant for skolesektoren. I prosjektet skal vi derfor også trekke pedagogiske konsekvenser av kunnskap om unge menneskers forestillinger om det gode liv i arktisk. 

Etter hvert har vi planer om å utvide formidlingsformen, som for eksempel ved film og kunst og andre kreative og kunstneriske formdlingsformer. Det skal både bidra i forskningen for å lære mer om det å leve gode liv i nord og bidra til å spre kunnskap om dette til ungdom, lærere, utdanningsinstitusjoner og mundighetene.  Vi planlegger med andre ord både å la ungdom formidle seg om en verden verdt å leve i gjennom ulike medium og bruke dette som metodisk innretning for prosjektet.