RehabLos

RehabLos er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til hensikt å utvikle en tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell som styrker egenmobilisering og samfunnsinkludering for voksne med ervervet hjerneskade.

For english: https://en.uit.no/project/rehablos_english

Forskere ved SOF nord, UiT Norges arktiske universitet samarbeider med bruker- og pårørendeorganisasjoner, Nav og aktører fra helse- og omsorgstjenesten om modellutvikling innenfor rehabiliteringsfeltet. Prosjektet retter seg mot personer med ervervet hjerneskade og deres pårørende i Nord-Norge. 

Ledig stipendiatstilling i RehabLos!

Vi utlyser ny stipendiatstilling for fysioteratspeuter som ønsker å ta doktorgrad gjennom prosjektet RehabLos. Les mer om stillingen og søk her

RehabLos skal bidra til

  •  egenmestring i hverdagslivet
  •  arbeid- og samfunnsinkludering
  •  kognitiv og psykososial støtte
  •  pårørendeinvolvering

Modellen innebærer at man skal jobbe 

  • prosessuelt og langsiktig
  • tverrfaglig
  • sektorovergripende
  • digitalstøttet

Sentrale komponenter i modellen er:

-Felles, digital rehabiliteringsplan initiert i akuttfasen og som følger pasienten gjennom ulikefaser i et langsiktig rehabiliteringsforløp mot arbeid- og samfunnsinkludering. Planen skal bidra til langsgående, sammenhengende forløp over tid.

-Team med aktører fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten og Nav tilpasset pasient/brukers behov og forutsetninger i de enkelte kommuner. Teamet skal bidra til personsentrert støtte mot arbeids- og samfunnsinkludering.

- Kraftsenter som er et fysisk og virtuelt samlingssted for brukere, pårørende, frivillige og profesjonelle. Kraftsenteret skal bidra til å samle, styrke og dele kompetanse på rehabilitering gjennom et  kompetansestøttesystem, samtidig som det tilbys rehabiliteringstjenester.

Metodene som anvendes i prosjektet bygger på grunnprinsippene fra sosial innovsasjon og tjenestedesign, hvor brukere, tjenesteytere og andre aktører samarbeider for å identifisere og overkomme utfordringene for å videreutvikle tjenesten. Forskningsgruppen vil derfor samarbeide tett med brukere og pårørende, tverrfaglig personell fra spesialist og kommunesektoren, jobbspesialister fra NAV, frivillige organisasjoner.


RehabLos prosjektet ledes av Cathrine Arntzen i samarbeid med Astrid Gramstad, Marianne Eliassen og Hege Andreassen. To stipendiatstillinger er tilknyttet prosjektet og finansieres av HelseNord, Fysiofondet –fond til etter og videreutdanning for fysioterapeuter og Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningsprosjektet er forankret i Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord ved UiT Norges arktiske universitet, Nav, Helsefellesskapet Troms og Ofoten og ideell sektor. Modellen skal videreutvikles og piloteres i nedslagsfeltet til Helse Nord.

Siste nytt

Kontakt oss

Prosjektleder: Professor Cathrine Arntzen cathrine.arntzen@uit.no 

Prosjektmedarbeider: Marianne Eliassen marianne.eliassen@uit.no

[Loading...]