Foto: Mostphotos

Om forskningen

Overvekt og fedme er en kjent utfordring for folkehelsen. Andelen som lever med overvekt og fedme øker, både blant barn og voksne, og det er nå mer vanlig å være overvektig enn normalvektig i høyinntektsbefolkninger.

Overvekt og fedme er assosiert med ulike sykdommer og krefttyper. Disse krefttypene omtales som fedmerelaterte kreftformer (illustrert i figuren).

Fra barndom til voksen alder forklares forekomsten av overvekt/fedme av et komplekst samspill mellom livsstilsfaktorer, genetiske variasjoner og miljøfaktorer. Dette prosjektet vil undersøke endringene i kroppsfett gjennom livet, og videre undersøke om ulike trender/trajektorier i overvekt gjennom livet er nærmere knyttet til kreftrisiko enn andre.

 

Hovedmålene for prosjektet

1) Å undersøke hvordan varighet, intensitet, alder ved debut og trender gjennom livet ("trajektorier") til KMI og midjemål er knyttet til risiko for kreft og fedmerelatert kreft.

 

2) Å karakterisere individer med sunne trender i kroppsvekt så vel som de som klarer å snu en usunn trend, og identifisere hvilke modifiserbare livsstilsfaktorer (røyking, fysisk aktivitet, kosthold, alkoholforbruk og eksogent hormonbruk) som er assosiert med disse trendene.

 

3) Å studere hvordan modifiserbare livsstilsfaktorer (røyking, fysisk aktivitet, kosthold, alkoholforbruk, eksogent hormonbruk) og sosioøkonomisk status påvirker assosiasjoner mellom trender i overvekt og fedmerelatert kreft.

 

4) Å estimere andelen og det absolutte antallet fedme-relaterte krefttilfeller som kan forhindres ved å redusere overvekt/fedme gjennom livet.Datakilder

Datakilder

Prosjektet vil bruke data fra tre store befolkningsstudier i Norge (kvinner og kreft, HUNT og Tromsøundersøkelsen). Befolkningsstudiene vil kobles til det nasjonale kreftregisteret. For å muliggjøre lang oppfølging av høyde og vekt vil også befolkningsstudiene kobles til Statens helseundersøkelse (SHUS)/skjermbildeundersøkelsene og Forsvarets helseregister.
Tidslinje

Prosjektet vil pågå fra mars 2022 til mars 2026.