Foto: Mostphotos.com

Om prosjektet

Senteret består av ressurser fra universitets- og instituttsektoren, tett integrert med byggherrer, infrastruktureiere, rådgivere, leverandører og entreprenører i BA-næringen. Bransjeorganisasjonene på entreprenørsiden er sterkt representert i Kapasitetsløftprosjektets styringsgruppe. Målet for senteret og prosjektet er utvikling av utdanningsplaner og FoU-prosjekter med fokus på forskningsbasert innovasjon på BA-næringens premisser, slik det fremgår i figuren under.

For å styrke senteret, vil miljøet v. UIT i Narvik samarbeide med SINTEF og andre relevante fagmiljøer ved UIT i Tromsø og Alta, toneangivende aktører og klynger i BA –næringa i nord, representanter for offentlig sektor, fra instituttsektoren og øvrige relevante kompetansemiljøer i Norge. BA senteret har Nordnorsk BA-næring og offentlig sektor som målgruppe og konsentrerer seg særlig om innovasjoner og FoU utfordringer innen bygge – og infrastrukturarbeider i kaldt klima/arktiske strøk.

Ytterligere informasjon – se presentasjon av senteret og prosjektet.

Aktiviteter i Kapasitetsløftprosjektet
Prosjektet er delt inn i 3 hovedaktiviteter (arbeidspakker) som skissert i Figuren nedenfor. I tillegg er det etablert en hovedaktivitet for prosjektadministrasjon.

AP0: Prosjektadministrasjon
Prosjektet ledes av en prosjektleder og det er etablert styringsgruppe for prosjektet.

AP1: Kapasitetsløft utdanning
Aktiviteten skal øke FoU-aktiviteten og kompetansen i BA-næringen gjennom målrettet forbedring og nyutvikling av studietilbud, samt utvikling av FoU-prosjekter sammen med bedrifter og forskningsinstitutter

Økt kompetanse i BA-næringa i nord vil danne et fundament for videre utvikling av bransjen, og gi et viktig bidrag til bedriftenes økte konkurranseevne og evne til verdiskaping og omstilling. Kapasitetsløftet innenfor utdanning gjennomføres i form av at eksisterende ingeniørstudier innen BA-faget revitaliseres og i større grad målrettes mot BA-næringas behov, behov for høyere utdanning (master) imøtekommes, kurs, etterutdanning og tilpassede modulbaserte studieløp for bedrifter utvikles og tilbys, næringsaktørene aktivt medvirker i prosessene og at nærings-ph.d. finansieres.

Prosjektet skal det være integrert med kompetansesenterets aktiviteter, hvor alle partnere og næringslivet bidrar til kompetanseløftet.

AP2: Kompetanseutvikling FoU
Basert på kjente behov i næringen, løftes definerte fagområder frem som områder der det i dag finnes behov for økt FoU-kompetanse hos UiT, SINTEF og hos bedriftene.

Aktiviteten skal ivareta BA-næringens behov for økt FoU for økt verdiskapning i nord.

Strukturen i de ulike del-arbeidspakkene er tilnærmet lik og viderefører i hovedsak en modell for samarbeid som tidligere har gitt suksess i blant NORDSATSING-prosjekt ColdTech. Leveransene er økt forskningsaktivitet og nye forskningsprosjekter.

AP3: Økt FoU hos entreprenører og leverandørindustri
I nært samarbeid med bransjen skal verdiskapingspotensialet gjennom økt FoU i bedriften identifiseres. Basert på dette skal behovet for FoU-løft i egen organisasjon, behovet for ekstern FoU-støtte, samt behov på utdanningssiden identifiseres.

Blant de 4000 virksomheter i Nord-Norge som arbeider i eller mot bygg- og anleggsbransjen, vil prosjektet innledningsvis fokusere på de omkring 400 bedriftene som er medlem i samarbeidende bransjeorganisasjoner i nord, men det forventes at det ligger store potensialer for verdiskaping og blant bedriftene som ikke er organisert i bransjeorganisasjoner.

Det vil videre gjennomføres en omfattende kartlegging gjennom spørreundersøkelser og oppfølging av enkeltbedrifter, slik at de med størst potensialer for verdiskaping gjennom økt FoU, blir prioritert for nærmere analyse. Målet er at 25 enkeltbedrifter analyseres årlig, og at det etableres bachelor- eller masteroppgaver for alle disse, i tillegg til FoU-prosjekter.

Forskning

Det drives ikke direkte forskning i kapasitetsløftprosjektet men resultatet fra prosjektet vil være mange FoU og innovasjons prosjekter. Disse synligjøres på BA-senteres hovedside. Dette vil være prosjekter generert via AP2 og AP3 samt at det er Phd. prosjekter rettet mot fagområdene innen BA senteret. Prosjektene som etableres søkes finansiert av regionale forskingsfond, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge i tillegg til egenfinansiering.

Innovasjoner

Prosjektet skal bidra til at det etableres flere innovasjonsprosjekter fra bedriftene. Disse søkes finansiert av Innovasjon Norge, regionale forskingsfond og Norges forskningsråd.

Finansiering

Prosjektet er finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd (70%) og egeninnsats fra partnerne.