Foto: Mostphotos.com

Energi-, Klima- og Komfortsmart rehabilitering av borettslag

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag (OMT BBL) har i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet og Enerconsult mottatt inntil 1.423.000,- fra Regionalt Forskningsfond Nordland (RFF) i tilskuddsmidler til prosjektet Energi-, klima-, og komfortsmart rehabilitering av borettslag. Prosjektet skal utvikle kunnskap og bidra til å utvikle nye kostnadseffektive prosesser, metoder og løsninger tilpasset rehabiliteringsmarkedet for gjennomføring av flere smarte renoveringsprosjekter i leilighetsbygg med andelseiere.

Samarbeid
Aktørene OMT BBL, UiT og Enerconsult (datterselskap av Nordkraft) har tidligere samarbeidet og gjennomført prosjektet Smart Arctic Building med støtte fra Enova. Erfaringen fra prosjektet viser at det gjennom samarbeid i Narvik er mulig å gjennomføre store prosjekter som skaper nasjonal interesse, og viser hvilke muligheter vi har ved å bruke den tverrfaglige kompetansen i Narvik.


Prosjektets deltakere dekker alle ledd i energikjeden fra produsent til bruker. Universitetet bidrar med stor faglig tyngde og forskningsmiljø innen energi, bygg og teknologi som gir et spennende perspektiv. Enerconsult har en stor rolle innenfor fagfeltet energirådgiving og er en av få rådgivende ingeniørfirma som er spesialisert på energieffektivisering. OMT BBL forvalter, bygger og rehabiliterer boligselskaper i Ofoten og Midt-Troms. OMT BBL er en av 41 boligbyggelag som en del av Norske boligbyggelag (NBBL).

Prosjektet
I Norge estimeres energibruk til drift av bygg til 40% av det totale energiforbruket. For å nå de norske forpliktelsene i Paris-avtalen må den eksisterende bygningsmassen oppgraderes i overgangen til et lavutslipps-samfunn. En ny analyse fra NVE viser at bygningsmassen i Norge har et lønnsomt potensial for energieffektivisering på 13 TWh. For at det grønne skiftet skal være bærekraftig må vi med andre ord også prioritere den gamle bygningsmassen. Prosjektet skal bidra til å utvikle nye kostnadseffektive prosesser, metoder og løsninger tilpasset rehabiliteringsmarkedet for gjennomføring av flere smarte renoveringsprosjekter.

Mange av dagens løsninger er ikke tilpasset rehabiliteringsmarkedet, men er i utgangspunktet tilpasset nybygg der en ta andre hensyn ved prosjektering og bygging. Ved å utvikle nye kostnadseffektive prosesser, metoder og løsninger tilpasset rehabiliteringsmarkedet vil man kunne bidra til å gjennomføre flere prosjektet og dermed gi mulighet for økt innovasjon og omsetning.
Gjenbruk av bygningsmasse er en av de mest klimasmarte løsningene i forhold til å sanere og bygge nytt.
Norske boligbyggelag forvalter i dag totalt 554 000 boliger fordelt på 14 000 boligselskaper hvor 269 000 boliger er i borettslag og 285 000 boliger i andre boliger som boligsameier. Siden 2010 og frem til i dag har det i snitt vært igangsatt 2400 boliger i året. Hovedtyngden av bygningsmassen er av eldre årgang og trenger i mange tilfeller oppgradering på grunn av energi-, klima- og komforthensyn.  inneklima, funksjonalitet).

Prosjektet skal være med å bygge kunnskap og øke innovasjonsgraden hos deltakerne i prosjektet. Gjennom det nære samarbeidet som det legges opp til med UiT Norges Arktiske Universitet vil den brede erfarings- og kunnskapsbasen innen energi og klimatilpasning i bygg deles og trekkes på i prosjektgjennomføringen. Den erfaring og kunnskap som OMT BBL og Enerconsult får gjennom prosjektet vil komme mange eiere av leiligheter til gode ved at bedriftsaktørene kan tilby bedre tjenester som rådgivere og kunnskapsleverandører til styrene i borettslagene. Dette vil også gi reduserte klima og energi effekt samt økt komfort for beboere. Resultatene vil også spres i Nordland og i boligsamvirket.

Prosjektet vil vare frem til første halvår 2024.  

For ytterligere informasjon kontakt:

Kirstin M. Leiros
Administrerende direktør OMT BBL
+4740631940

Leif-Gunnar Hanssen
Prosjektleder UIT Norges arktiske universitet - IBEM
+4790204707

Lars Kimo Jørgensen
Teamleder Marked Enerconsult
+4740221277