Foto: ALEKSANDR DAVYDOV/ Mostphotos

Høring av barn i mekling (HBIM)


Brudd mellom foreldre innebærer ofte en belastning for barn. I Norge er det obligatorisk mekling for alle foreldre med barn under 16 år. Siden mange familier opplever skilsmisse og familieforandring hvert år, er det viktig å finne frem til gode meklingsordninger.

I dette prosjektet studeres mekling med fokus på barns involvering i meklingsprosesser. Kunnskap fra arbeidsformer og modeller som systematisk involverer barn i mekling har betydning for videreutvikling av praksiser som i større grad kan sikre barns rett til å bli hørt i skilsmissesprosesser.

Mål for prosjektet

Det overordnede målet er å bidra med kunnskap som kan forbedre mekling som involverer barns deltakelse. I dette forskningsprosjektet studeres mekleres erfaringer med barns deltakelse i ulike former for mekling og utfall og brukertilfredshet ved anvendelse av meklingsmodellen “Barn i mekling” (BIM). Målet med studien er å få kunnskap om barns deltakelse i meklingsprosesser. 

Barn i mekling modellen 

Utvalg og metode

Fire meklingskontor i ulike deler av landet deltok i den første datainnsamlingen (2013-2015). Informantgrupper var barn i alderen 7 - 16 år, foreldre og meklere på familievernkontor. Det ble benyttet både kvantitativ og kvalitative metoder. Den neste datainnsamlingen (2020) inngår i stipendiatens prosjekt. Barn og unge i alderen 12-16 år ble rekruttert til kvalitative intervju ved tre familievernkontor. Datainnsamling i 2021 består av fokusgruppeintervju med meklere ved fire familievernkontor. Den siste gjennomføres i 2023 og består av individuelle intervju med foreldre til barn under skolealder. 

Ønsker du undervisning eller tjenestestøtte innen temaet barn i mekling eller barn som lever i høykonfliktfamilier ta kontakt med oss. 

Tjenestestøtte 

[Loading...]