Om prosjektet

Gjennom CIRCULUS søker nøkkelaktører å få ny kunnskap som kan gi økt gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv. Prosjektet omfatter forskning relatert til miljøpåvirkninger, tilstandskartlegging, demontering og rivning, logistikk, behandling og separering, gjenvinning og resirkulering, metode- og produktutvikling, og analyse av bærekraft.

CIRCULUS skal bidra til å løfte betong høyere opp i avfallspyramiden, med fokus på gjenbruk og resirkulering som gir økt verdiskapning. Målet er å nå 75% gjenbruk og gjenvinning av betongkonstruksjoner og 75% redusert energibruk. Miljø- og klimagevinster vil oppnås gjennom lavere forbruk av sement og nytt materiale, mindre utslipp og deponering, redusert påvirkning på omgivelsene (støy, støv). Resultatet fra prosjektet vil bringe oss nærmere flere av FNs bærekraftsmål. I prosjektet er hele verdikjeden representert. En slik helhetlig tankegang gjør at den sirkulære verdikjeden for betong blir ivaretatt.

Forskning
Kjeden for gjenvinning av betong, fra kartlegging av de massene som skal rives via demontering/rivning, logistikk og prosessering til identifikasjon av nye produkt. Sentralt står HMS og samspill med myndigheter og interaksjon med samfunnet næringsliv i bærekraftsvurderingen.


Circulus prosjektets forskningspakker er strukturert etter samme verdikjede

AP0: Forskningsledelse, koordinering, rekruttering og kommunikasjon
AP1: Miljø- og tilstandskartlegging
AP2: Demontering, rivning og logistikk
AP3: Behandling og separering
AP4: Betonggjenvinning og resirkulering
AP5: Bærekraftsanalyse

Innovasjoner
Prosjektet forsøker å utvikle innovative løsninger i alle ledd av verdikjeden.

  • Forbedret teknologi og digitalisering av miljø- og tilstandskartlegging: målet er å skifte fokus fra sortering etter rivning, som er normen i dag, til å tenke sirkulært fra før rivningen.
  • Nye teknologier for rivning og digitale verktøy for å tilgjengeliggjøre informasjon gitt for målrettet uttak av bygningselementer som skal ombrukes/materialgjenvinnes
  • Innovativ teknologi for separering og behandling av betongavfall: Målet er mer effektiv (energi og selektivitet) teknologi for nedknusing og separasjon av betong, tilslag, armering og finstoff
  • Nye produkter og anvendelsesområder for strukturelementer og materialer gjenvunnet.


Finansiering
Prosjektet er finansiert med støtte fra Norges Forskningsråd (50%) og 50% fra partnerne gjennom kontantbidrag og egeninnsats.