Nyrene svekkes med alderen hos friske mennesker / Kidneys deteriorate with age, regardless of health

Hva aldring kommer av er fortsatt et ubesvart spørsmål. Men nå har forskere ved UiT, sammen med kolleger i Berlin og Reykjavik, funnet ut at også nyrene aldres, uavhengig av om man er syk eller ikke.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 05.06.20 08:15 Oppdatert: 11.06.20 15:29

Scroll down for English version.
Bjørn Odvar Eriksen (t.h.) er førsteforfatter av en artikkel som nylig ble publisert i et prestisjetungt tidsskrift for nyresykdommer. Toralf Melsom leder en av studiene som omtales i artikkelen.
Bjørn Odvar Eriksen (t.h.) er førsteforfatter av en artikkel som nylig ble publisert i et prestisjetungt tidsskrift for nyresykdommer. Toralf Melsom leder en av studiene som omtales i artikkelen. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

En internasjonal studie som er utført på nærmere 3000 mennesker i Norge, Tyskland og Island, viser at nyrefunksjonen svekkes med alderen, selv om man ikke har andre sykdommer. Resultatene fra studien er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet for nyresykdommer, Journal of the American Society of Nephrology (JASN). I studien har forskerne undersøkt nyrefunksjonen til en gruppe mennesker mellom 50 og 70 år og to grupper i alderen 70–95 år, for å finne ut hvordan nyrefunksjonen utvikler seg.

– Det vi ser er at det som skjer i nyrene når man blir eldre er representativt for det som skjer i kroppen ellers. Nyrefunksjonen i kroppen blir dårligere, ikke fordi man blir syk, men som en del av aldringen, forklarer Bjørn Odvar Eriksen som er professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT og leder av Metabolsk og nyremedisinsk forskningsgruppe.

Eriksen er førsteforfatter av artikkelen som er publisert i JASN.

Et mål på aldring

– Tap av nyrefunksjon er noe som skjer hos alle mennesker og er altså et mål på aldring generelt. Det er likevel variasjon i hvor fort det skjer, og foreløpig vet vi ikke hvorfor denne variasjonen oppstår. Vi har undersøkt mange faktorer som kan påvirke hvorfor noen taper mer nyrefunksjon enn andre, sier han.

Den ene gruppa som har deltatt i studien er på over 1600 personer og springer ut fra Tromsøundersøkelsen, som er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Denne gruppa har vært gjennom de samme undersøkelsene tre ganger; i periodene 2007–09, 2013–15 og 2018–2020. Den siste omgangen av studien pågår fortsatt ved Forskningsposten på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og ledes av førsteamanuensis Toralf Melsom.

– Ingen andre studier har gjort slike undersøkelser på en del av normalbefolkningen. Derfor er dette studiet helt unikt, sier Eriksen.

De som er innkalt til undersøkelsen i Tromsø, men ennå ikke har vært inne, kan fortsatt delta.  

Stor belastning

Forskerne bruker en nøyaktig metode for å måle nyrefunksjonen. De sprøyter et stoff inn i blodårene som bare skilles ut i nyrene og lar det gå noen timer, før de måler hvor mye av stoffet som er igjen i blodet. Dette gir et mål på nyrenes renseevne. Eriksen forteller at stadig flere vil kunne oppleve å få tap av nyrefunksjon etter hvert som det blir mer vanlig å overleve sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer.

– For de som opplever tap av nyrefunksjon i høy alder er det en stor belastning. Derfor er dette et område det er viktig å forske videre på for å finne flere svar. Vi leter fortsatt etter ungdomskilden, sier Eriksen.   

--------------------------------------------------------------------------------

Why we age remains an unanswered question. But recently, researchers at UiT, along with colleagues in Berlin and Reykjavik, have discovered that kidneys age, regardless if people are sick or not.

An international study that has been carried out on nearly 3000 people in Norway, Germany, and Iceland, shows that our kidney function deteriorates with age, even if we do not have any other diseases. The results from the study have recently been published in the reputable journal for kidney diseases, Journal of the American Society of Nephrology (JASN). In the study, the researchers have examined the kidney function of a group of people between the ages of 50 and 70, and two groups of people between the ages of 70 to 95, to discover how the kidney function develops.

"What we see is that what happens in our kidneys when we age is representative of all the other things that happen in our bodies. The kidney function deteriorates, not because we get ill, but as part of aging," Bjørn Odvar Eriksen explains, who is a Professor at the Department of Clinical Medicine at UiT and leader of the Metabolic and Renal Research Group.

Eriksen is the lead author of the article that has been published in JASN.

"Loss of kidney function is something that happens to all humans and is thus a way to determine aging in general. There is still variation as to how quickly this happens, and we still do not have good answers as to why this variation occurs. We have examined many factors that can play a part as to why some of us experience larger loss of kidney function than others," he adds.

One of the groups that have participated in the study consists of over 1600 people and stems from The Tromsø Study, which is Norway’s most comprehensive and best participated population study throughout 40 years. This group has been through the different examinations three times; between 2007 to 2009, 2013 to 2015, and 2018 to 2020. The last iteration of the study is still ongoing at Forskingsposten at The University Hospital of North Norway (UNN) and is lead by Associate Professor Toralf Melsom.

"No other study has done these kinds of examinations on a part of the normal population. That is why this study is so unique," Eriksen says.

Those who have been summoned to the study, but still have not participated, can still do so.

The researchers use a precise method of measuring kidney function. They inject a substance into the blood veins that only separates into the kidneys, and let a few hours pass before they measure how much of the substance remains in the blood. This gives a measure of the kidney’s ability to remove toxins and waste products. Eriksen explains that more people may experience loss of kidney function as it becomes more common to survive diseases like cancer and heart and vascular diseases.

"For those who experience loss of kidney function at a high age, this is a considerable burden. That is why this is an area that needs further research to find more answers. We are still looking for the fountain of youth," Eriksen says.

Vi anbefaler