Informasjon til studenter, ansatte og gjester vedrørende koronaviruset

UiT følger utviklingen av situasjonen når det gjelder utbredelse og håndtering av koronaviruset COVID-19. 

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 27.02.20 12:19 Oppdatert: 10.03.20 09:34

NB! Denne siden blir ikke oppdatert etter 10. mars. Følg med på informasjon fra UiT på denne nettsiden: https://uit.no/korona

NB! This page will not be updated after March 10. Updated information will be given on this page: https://en.uit.no/corona

Please scroll down for English version.

Situasjonsbildet for koronaviruset er i stadig endring. Universitetsledelsen følger utviklingen og lovpålagte råd fra myndigheter. Aktuelle tiltak og nye råd vil vurderes fortløpende.

Undervisning, eksamen og arrangementer

Universitetsledelsen har forståelse for at studenter, ansatte og gjester kan være bekymret for utbredelsen av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å utvise forsiktighet, og følge de lovpålagte rådene som blir gitt fra helsemyndighetene og den enkelte kommune for å forebygge smittespredning. 

Studenter som skal i praksis ved UNN

Studenter (inkludert utvekslingsstudenter) som er/skal gjennomføre praksisstudier og følge praktisk klinisk undervisning ved UNN, skal følge de samme retningslinjer som ansatte ved UNN. Retningslinjene ligger på UNNs intranett.

I dag foreligger det ikke noen råd som tilsier at det bør legges begrensninger på aktiviteter for studenter og ansatte ved UiT. Det innebærer blant annet at undervisning og eksamener går som planlagt.

I en oppdatering 7. mars fraråder imidlertid Helsedirektoratet håndhilsing som et tiltak for å begrense smittespredning. 

Når det gjelder risikovurdering av arrangement og aktiviteter, ta kontakt med nærmeste leder. Folkehelseinstituttet har for øvrig kommet med råd i forbindelse med store arrangement.

Se også: Informasjonsbrev fra Kunnskapsdepartementet til alle universiteter og høgskoler angående koronavirus.

Reisevirksomhet 

UiT forholder seg til Utenriksdepartementet (UD) sine reiseråd og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI oppdaterte sine råd lørdag 7. mars. De nye rådene innebærer at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte må holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Per i dag vil det si Iran, Sør-Korea, Nord-Italia og Hubei-provinsen i Kina.

Les mer i artikkelen Forsterker tiltakene for å bremse smittespredning (Helsedirektoratet).

Dersom du skal på reise andre steder, må du sette deg inn i informasjonen som er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider om ulike land og områder, og hvilke forholdsregler som bør tas på reisen og ved hjemkomst. Dersom du møter personer som kommer til UiT som nye ansatte, studenter eller gjester, ber vi om at du bidrar til å informere disse om de rådene som gjelder for smittevern i Norge.

Det er ikke innført innreiseforbud til Norge i forbindelse med koronaviruset, og UiT følger nasjonale retningslinjer og råd fra Folkehelseinstituttet.

Dette er informasjon og råd ut fra nåværende situasjonsbilde. Følg med på UiT.no, intranett og kunngjøringer for ansatte og studenter for endringer og oppdatert informasjon. 

Råd og fakta om koronavirus:

  • Vi oppfordrer alle til å følge rådene som blir gitt på Folkehelseinstituttets nettside og Helsedirektoratet sin nettside, samt kommunale hjemmesider i din oppholdskommune. Sikresiden.no har også informasjon om koronaviruset.
  • De viktigste rådene for å hindre smitte er å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albukroken. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. I tillegg bør man, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
  • Skal du ut å reise vil vi anbefale at du sjekker reiserådene gitt fra Folkehelseinstituttet.
  • Har du spørsmål om koronaviruset? Ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015
  • Hvis du har spørsmål vedrørende egen helse eller tror du kan være smittet - ring fastlegen. All undersøkelse for koronavirussykdom, covid-19, skal foregå på Legevakta. Men dersom du tror du kan ha blitt smittet må du ringe først, telefonnummer 116 117.
  • Er du beboer i en av Samskipnadens studentboliger og har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, ber vi deg kontakte Samskipnadens beredskapsansvarlig så raskt som mulig.
  • Informasjon fra NAV om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset

Les gjerne også: Hvordan burde universiteter og høgskolesektor håndtere covid-19 (Khrono)


Regarding the coronavirus and UiT's actions per now

The situation regarding the coronavirus is constantly evolving. The University management follows the development and statutory advice from the authorities, and relevant measures and new advice will be evaluated on an ongoing basis.

Lectures, exams and events

Supervised practical training for students at The University Hospital

Please notice that students (including exchange students) who are in supervised practical training at The University Hospital in North Norway (UNN) must follow the same guidelines as staff at the hospital. The guidelines can be found at the UNN intranet.

The University management understands the concerns students, staff and guests may be having in regards to the spreading of the coronavirus. We urge everyone to exercise caution and follow the advice given by the health authorities and each municipality to prevent the spread of infection.

Per today it is not relevant to place any restrictions on activities and travel for students and staff at UiT. This means, among other things, that lectures and exams will go as planned. Please contact your manager for risk assessment of events and activities.

However, in an update on Saturday 7 March, the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) advices against shaking hands as a precautionary measure to limit the spread of coronavirus infection.

Traveling

UiT follows the Ministry of Foregin Affairs travel advice and the advice from the Norwegian Institute of Public Health (NIPH).

NIPH updated its travel advice on Saturday 7 March. According to the new advice everyone who has been in areas with ongoing transmission of the virus must stay at home for 14 days after returning home, regardless of whether they show symptoms or not. At present, areas with ongoing transmission includes Iran, South Korea, Northern Italy and the Hubei province in China.

If you are traveling elsewhere, you must familiarize yourself with the information available on the Norwegian Institute of Public Health’s websites about different countries and areas, and what precautions should be taken when traveling and returning home.

If you meet people who come to UiT as new employees, students or guests, we ask that you help inform them about the advice that applies regarding infection control in Norway.

No entry ban has been introduced in Norway in connection with the coronavirus, and UiT follows national guidelines and advice from the Norwegian Institute of Public Health.

This is information and advice based on the current situation. Stay tuned to UiT.no, intranet and announcements for staff and students for updated information.

Facts and advice regarding the Coronavirus:

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 27.02.20 12:19 Oppdatert: 10.03.20 09:34
Vi anbefaler