Call for proposals: UiT Talent – Forskningsinfrastruktur Kategori I

Forskningsinfrastruktur Kategori I er rigget for vitenskapelig utstyr som har en totalkostnad (investering) på over NOK 1,5 mill i innkjøp. 

1
1 Foto: 1
Portrettbilde av Paulsen, Steinar Martin
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Seniorrådgiver forskning og innovasjon
Publisert: 21.05.24 12:38 Oppdatert: 13.06.24 12:25
UiT Talent

Utlysning UiT Talent – Forsknings infrastruktur Kategori I

Virkemidlet Forskningsinfrastruktur har to komponenter: Vitenskapelig utstyr kategori I og Vitenskapelig utstyr kategori II. Kategori I er en videreføring av ordningen Infrastruktur i Strategisk fond, med noen justeringer. Kategori II er utviklet i sammenheng med UiT Talent. For begge kategoriene gjennomføres årlige utlysninger.

Kategori I er rigget for vitenskapelig utstyr som har en totalkostnad (investering) på over NOK 1,5 mill i innkjøp. Retningslinjene for virkemidlet fordrer en 50:50 fordeling av kostnaden mellom institusjons- og fakultetsnivået, dvs at inntil 50% dekkes av UiT Talent (institusjonsnivå). Det er i prinsipp ingen øvre økonomisk grense for investeringen. Tilgjengelige midler i UiT Talent infrastruktur er NOK 20 mill for 2024, og samlet kan det dermed gjørs investeringer for inntil 40 mill NOK under denne utlysningen.

Virkemidlet UiT Talent infrastruktur skal støtte opp om eksternfinansierte forskningsprosjekter og samtidig være med å danne basis for nye prosjektforslag til konkurranseutsatte arenaer for prosjektfinansiering.  

Begge kategoriene (I og II) er basert på utlysninger der det inviteres til forslag på nye eller oppgradering av eksisterende forskningsinfrastruktur. Forslagene rangeres og prioriteres av Forskningsstrategis utvalg (FSU), som gir råd til rektor om finansiering. Saksbehandlingen gjøres av sekretariatet til FSU. Fakultetene/avdelingene oversender sine forslag i prioritert rekkefølge til sekretariatet for FSU, som innstiller til rektor. FSU kan ved behov engasjere en egen UiT-intern gruppe som bistår i utvelgelsen. 

Finansiering: For å være støtteverdig må investeringen ha en totalkostnad på over NOK 1,5 mill, hvorav inntil 50% dekkes av UiT Talent (institusjonsnivå).

Totalramme for utlysningen: 2 x 20 mill kroner.

SØKNAD leveres via Nettskjema.  Søknadsmal skal benyttes – se her.

Søknadsmal for prosjektbeskrivelsen og evalueringskriterier tar utgangspunkt i Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur – se her. Søknaden (Max 30 MB) skal lastes opp i Nettskjema.

Kontakt: Steinar.paulsen@uit.no, Seksjon for forskning og innovasjon

Ny søknadsfrist: 6 desember 2024 kl 13:00 CEST

Utlysningen gjøres kjent via Nyhetsbrev (krever påmelding) og på nettstedet www.uit.no/talent


Kortnytt fra Seksjon for forskning og innovasjon
Paulsen, Steinar Martin steinar.paulsen@uit.no Seniorrådgiver forskning og innovasjon
Vi anbefaler