Vil ha nasjonal innsats for marine næringsparker

Senter for hav og Arktis har formelt overlevert sine politiske anbefalinger om marine næringsparker til fiskeri- og havministeren, Cecilie Myrseth. Godt mottatt av ministeren som lover de skal leses nøye.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth fikk overrekkelsen av Senter for hav og Arktis sinn politiske anbefalinger om marine næringsparker som et av sine første oppdrag. Foto: Senter for hav og Arktis
Portrettbilde av Welde, Else Kristine
Welde, Else Kristine else.k.welde@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Normann, Anne Katrine anne.k.normann@uit.no Prosjektleder
Publisert: 03.11.23 09:10 Oppdatert: 03.11.23 09:34
Arktis Hav

Den 31. oktober 2023 var Cecilie Myrseth, fersk fiskeri- og havminister, hedersgjest på Senter for hav og Arktis’ lansering av Policy Brief for marine næringsparker, som fant sted på Kulturhuset i Oslo. Ministeren var på forhånd godt kjent med Senter for hav og Arktis forskjellige aktiviteter og mottok anbefalingene fra prorektor for forskning og utvikling, Jan-Gunnar Winther. 

På lanseringen var ministeren i godt selskap med et kunnskapsrikt og engasjert panel bestående av Fredrik Myhre fra WWF, Nina Jenssen fra REV Ocean, Anne Marit Hansen fra Equinor, Ingrid Lomelde fra Mainstream Renewable Power, Ole Fretheim fra Sjømat Norge og Maria Pettersvik Arvnes fra Norges Fiskarlag.  

Til stede under overleveringen var blant andre Ole Fretheim, Sjømat Norge, Jan-Gunnar Winther, prorektor forskning og utvikling ved UiT, Ingrid Lomelde, Mainstream Renewable Power, Nina Jensen, REV Ocean, Anne Marit Hansen, Equinor og Fredrik Myhre fra WWF under lanseringen. Foto: Senter for hav og Arktis
Vi må tenke nytt og kreativt for å løse klima- og naturkrisen til havs. Og det haster. Derfor har Senter for hav og Arktis drevet nybrottsarbeid i et prosjekt om marine næringsparker. Ved å legge stein på stein kan vi oppnå den bevisstheten og enigheten som må til for sameksistens og flerbruk. Det krever politisk mot, vidsyn og innsats. Prosjektarbeidet så langt har vist at vidt forskjellige havnæringer kan bli enige om premissene for arealbruk til havs. Det lover godt for videre jobbing mot fullskala marine næringsparker. 

Ved at næringer samlokaliserer for flerbruk til havs, bygget på konsepter vi kjenner fra industriparker og næringsklynger på land, kan vi få til samarbeid på tvers av sektorer, teknologioverføring, innovasjonsfremmende miljøer og markedsføringsfortrinn.  

Setter pris på konkrete anbefalinger

Mottakelsen av dokumentet var en av de første arbeidsoppgavene til ministeren.

– Jeg er veldig stolt over det arbeidet som gjøres av Senter for hav og Arktis, ikke minst fordi det foregår på mitt eget hjemmeuniversitet, UiT Norges arktiske universitet, sier Cecilie Myrseth innledningsvis.

Bærekraftig nytenking er både velkomment og nødvendig. Ministeren la vekt på at havressursene kan være evigvarende om de forvaltes på en klok måte. Det forutsetter blant annet god sameksistens langs kysten og på havet. 

For å følge opp innspillene om marine næringsparker, lovet ministeren å gjøre seg kjent med Policy Briefens sju anbefalinger: 

  1. Innlemme satsing på marin samlokalisering i de oppdaterte forvaltningsplanene for norske havområder, i arbeidet med marine næringsplaner og den kommende havmiljøloven
  2. Samlokalisering bør vektes positivt i alle konsesjonssøknader for marin næringsvirksomhet
  3. Harmonisering av regelverk
  4. Styrke Norges satsing på forskning og innovasjon på tvers av havnæringene
  5. Gjøre norske havdata mer tilgjengelig
  6. Starte et dialogforum for samlokalisering
  7. Etablere minst én fullskala marin næringspark innen 2035 

Bærekraftkrav og felles spilleregler må på plass 

Marine næringsparker bør bli en del av de reviderte næringsplanene for norske havområder, og en del av løsningen på de konfliktene vi vet vil komme. Vi må hele tiden tenke fremover, frembringe ny kunnskap og utvikle innovative prosjekter. 

Jørgen Berge, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, under fremleggelsen. Foto: Senter for hav og Arktis

 Panelet var også opptatt av at bærekraft må vektes i søknader om konsesjoner, lisenser og tillatelser. Krav som må overholdes for å kunne drive økonomisk aktivitet vil ha en innovasjonsdrivende effekt. Næringsaktørene er viktige for å restaurere naturmangfoldet, men må motiveres til å tenke innovasjon som et av kriteriene for å få lisens til å operere i havarealene.   

Felles spilleregler er viktig, der hovedformålet er å ta vare på naturen. 

Regelverkharmonisering vil bli en omfattende øvelse for flere departementer, direktorater og næringsaktører. Per i dag er havnæringene strengt regulert, forskjellig ut fra sektor og type ressursutnyttelse.   

Det vil kreve mye av politikere og lovgivere. Det juridiske rammeverket for utnyttelse av havarealer, kystsoneplanlegging, konsesjoner og næringsutvikling må sees i sammenheng og i mest mulig grad harmoniseres, for derved å være til nytte når næringslivet til havs etableres i klynger for tett samarbeid.  

Regelverket må stå seg utover en fireårsperiode, det må være forutsigbart. Det vil si at politikerne må være modige, og tørre å tenke fremover. 

Forskning og innovasjon på tvers av havnæringene

Paneldeltakerne var samstemte i at selv om vi vet mye, vet vi for lite. Både om havet, om samspill mellom næringer, og samspill mellom regelverk og næringsutøvelse. Det vil kreve storstilt satsing på finansiering for innovasjon. Dette henger sammen med å gjøre havdata lettere tilgjengelig, for alle næringene.  

Som i de fleste store innovasjonsprosjekter, er finansiering og risikovillighet en mulig bremsekloss, og kostnadsbildet må vurderes fra flere vinkler.   

Marine næringsparker er et nybrottsarbeid. Mange forskjellige aktører skal inn i et hittil urørt terreng, og det vil være entusiasme og støtte, nysgjerrighet, skepsis og motstand mot endring.   

Dialog og tillit mellom partnere som skal samarbeide i en marin næringspark kan fremmes ved at det etableres et dialogforum for marine næringsparker. Dette er avgjørende for at et ambisiøst, dyrt og teknologisk komplisert prosjekt som marine næringsparker skal kunne realiseres.   

Panelet er et godt eksempel på dialog basert på en intensjon om å nå et felles mål, med deltakere fra energisektoren, fiskerier, havbruk, og miljøforkjempere. De kom inn i arbeidet med en forståelse for behovet for å tenke nytt om havarealer, på tvers av sektorer, der hovedmålet er å snu klima- og naturkrisene.   

Metoder som fysiske møter ved rundebord, jevnlige møter og gode faglige innspill, i tillegg til et dedikert sekretariat, kan kopieres og oppskaleres for en nasjonal satsing.  

 


Kortnytt fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Welde, Else Kristine else.k.welde@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Normann, Anne Katrine anne.k.normann@uit.no Prosjektleder
Vi anbefaler