Endring av studieporteføljen - konsekvenser for Helsefak

Saken om endring av studieprogramporteføljen ved UiT Norges arktiske universitet er nå ute på høring i fakultene og på instituttene. Også for Helsefak er denne saken viktig, og vi trenger at alle ansatte involverer seg, er løsningsorienterte og kreative i arbeidet med høringssvaret.

Gunbjørg Svineng
Gunbjørg Svineng Foto: Jan Fredrik Frantzen
Portrettbilde av Svineng, Gunbjørg
Svineng, Gunbjørg gunbjorg.svineng@uit.no Dekan
Publisert: 06.09.23 14:53 Oppdatert: 06.09.23 15:24
Helse og velferd Om UiT

Det var i november i 2022 at universitetsstyret besluttet en gjennomgang av studieprogramporteføljen ved UiT:
 
Universitetsstyret besluttet i sak 32/22 en overordnet prosess for videreutvikling og fornying av studieporteføljen ved UiT. Bakgrunnen var behovet for å ta framtidsansvar gjennom å videreutvikle våre studietilbud slik at de treffer de langsiktige kompetansebehovene, samtidig som vi må ta grep for å sikre at vi bruker knappere ressurser på en formålstjenlig måte. Helt sentralt står målet om å ivareta UiT som et nasjonalt breddeuniversitet med sterk regional forankring, samtidig som vi skal tilpasse oss en framtid med strammere budsjetter og lavere ungdomskull.
 

Styrke kvaliteten og bedre ressursutnyttelse

Prosessen med videreutvikling og fornying av studieporteføljen omfatter alle program og emner ved UiT. Alle enheter må foreta nødvendige vurderinger av hvilke tiltak som bør iverksettes for å styrke kvaliteten i utdanningene og utnytte ressursene bedre.

Dette er overordnede føringer som vi må forholde oss til og som er bakgrunnen for hele saken. Helsefak har med dagens aktivitetsnivå et krympende økonomisk handlingsrom både på fakultetsnivået og på instituttnivået. Vi har hatt en rekke kutt i flere år på rad, og vi må budsjettere med kutt i årene fremover. Vi har derfor et helt klart behov for endring og omstilling om i årene fremover.
 
Allerede i dag har vi store utfordringer med å finansiere stillinger, drift til forskningsgruppene, reiser og deltagelse på kurs og konferanser, arrangementer, strategisk støtte til prosjekter, reinvestering i utstyr for forskning og utdanning, støttetjenester til forskning, utdanning, formidling, innovasjon osv. En gjennomgang av studieporteføljen med mål om reduksjon av ressursbruken er et av tiltakene som vi mener vil ha positiv effekt på fakultetet sin totaløkonomi. Det er derfor viktig at denne høringen gjøres grundig på alle studieprogram på Helsefak, slik at de mulighetene som finnes kommer frem. 
 

Tre hovedpunkter 

Det er tre hovedpunkter i høringen. Bruk av byggeklossmodell for alle disiplinprogrammer, bruk av ulike strategier for alle studieprogrammer, inklusive profesjonsutdanningene, og øvrige forhold, som for eksempel konsekvenser for administrasjon og budsjettfordeling.
 
Fakultetet ber alle studieprogram om å: 
  • Se på tvers av institutt og fakultet.
  • Se på løsninger hvor budsjettmodell og administrative støttesystemer ikke legges til grunn som en begrensende faktor.
  • Beskrive konsekvensene av de foreslåtte endringene i forhold til kostnader for omstilling.
Instituttene har frist til 25. september med å komme med sine innspill til fakultetet. Vi håper at så mange som mulig engasjerer seg i dette arbeidet og at vi sammen kommer frem til de beste løsningene for et godt studietilbud og med en ressursbruk som er bærekraftig. 
 
Med vennlig hilsen Gunbjørg.


Kortnytt fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Svineng, Gunbjørg gunbjorg.svineng@uit.no Dekan
Vi anbefaler