Aktuell bok om eiendomsrett av UiT-professorer

Ny bok av UiT-professorer tar for seg sentrale tema i forvaltningen av utmarks- og almenningsområder i Norge.

Blomstereng gress innsjø
UTMARK: Boka tar for seg en rekke saker knyttet til eiendomsretten i utmark. Foto: Arkiv/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 12.06.23 08:30 Oppdatert: 12.06.23 11:16
Arktis Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Forlaget Cappelen Damm skriver at denne boka av de to UiT-professorene Øyvind Ravna og Gunnar Ketil Eriksen omhandler forvaltningen av de offentlig eide utmarks- og allmenningsområder i Norge.

Hva som gjelder og går

Fremstillingen gir en beskrivelse og undersøkelse av eksisterende ordninger for disse områdene, nærmere bestemt statsallmenninger forvaltet etter fjellova og lov om skogdrift i statsallmenningene, statsgrunnen i Nordland og Troms og Finnmarkseiendommen.

Videre beskrives historikk, bruksrettigheter og eiendomsforhold. Boka omtaler også bygdeallmenningene samt forslaget til Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget om en Hålogalandsallmenning. Også forvaltningen av den samiske reindriften i Norge beskrives kort.

Aktuell bok med bakgrunn i flere dommer:

Nasjonalt og internasjonalt

Av innholdet ellers kan det være verdt å nevne nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser om eiendomsforhold, internasjonale konvensjoner og hensynet til samisk kultur opg deltakelse i forvaltningen av ulike områder. Et eget kapitel bedr leserne være oppmerksomme på mulig lærdom etter Fosen-saken og forhold knyttet til industrielle inngrep, beiterett, jaktrettigheter og forholdene mellom almenningen og bygdene og fjelloven. 

Ravna eiendomsrett professor
FOSENSAKEN: Til og med rettsutfallet for Fosensaken er med i boka til Ravna og Eriksen. Foto: Arkiv/UiT

Øyvind Ravna sier han tror boka «Allmenningsretten i Norge - ulike regler for like arealer», som akkurat er kommet ut og omtaler og belyser de ulike forvaltningsordningene, og avdekker ulikhetene, er av interesse. Og den er jo særs aktuell både ut fra den helt ferske høyesterettsdommen om Bardu og Beiarn og fjellova, samt av Karasjok-dommen om hvem som eier grunnen i Karasjok kommune. 

Litt om forfatterne

portrett professor rettsvitenskap
RETTSFORHOLD: Gunnar Ketil Eriksen disputerte for dr.juris-graden i 2007. Foto: Arkiv/UiT

Gunnar Ketil Eriksen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Han disputerte for graden dr. juris i 2007 med avhandlingen Alders tids bruk. Hans forskningsfelt er fast eiendoms rettsforhold, rettshistorie og same- og urfolksrett.

Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap og leder av forskergruppe for same- og urfolksrett ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, og professor II ved Samisk Høyskole, Kautokeino. Hans forskningsfelter er fast eiendoms rettsforhold, rettshistorie og same- og urfolksrett, særlig med vekt på rettigheter relatert til land og naturressurser.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler