Rettsforsker ved UiT vinner internasjonal pris for artikkel om handel med plastavfall

Etterspør nytenkning rundt eksportlandets rolle.

Bilde av en plastpose som sitter fast på havbunnen
Til illustrasjon. Store mengder plast ender opp i havet, dette utgjør et stort miljøproblem både i Norge og globalt. Foto: STOKKETE
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 09.05.23 09:44 Oppdatert: 08.05.23 14:59
Hav Lov og rett

Førsteamanuensis Eva van der Marel er strålende fornøyd med prisen.

Richard Macroryprisen deles årlig ut til den mest tankevekkende og nyskapende artikkelen som ble publisert det foregående året i tidsskriftet Journal of Environmental Law.

Prisen for 2022 ble delt mellom Eva van der Marel for hennes artikkel «Trading Plastic Waste in a Global Economy: Soundly Regulated by the Basel Convention?» og Chris Hilson for artikkelen «The Role of Narrative in Environmental Law: The Nature of Tales and Tales of Nature».

En av prisvinnerne, Eva van der Marel er førsteamanuensis ved Norsk senter for havrett. Havrettssenteret er et verdensledende forskningsmiljø innenfor havrett og holder til ved det juridiske fakultetet i Tromsø.

Hva er Baselkonvensjonen?

Baselkonvensjonen er en internasjonal avtale som regulerer transport av farlig avfall over landegrenser. Per mai 2023 er 190 stater tilsluttet konvensjonen, Norge undertegnet avtalen i 1989.

Undersøker ferske endringer i Baselkonvensjonen

I sin artikkel undersøker Eva i hvilken grad endringer i Baselkonvensjonen bidrar til en mer bærekraftig plastøkonomi. Bakgrunnen er at konvensjonen i 2019 ble endret til også å omfatte flere typer plastavfall. Likevel er mange typer plast fortsatt holdt utenfor konvensjonens regler for eksport av plastavfall.

Særlig utfordrende er det at plast som er ment for gjenvinning på en «miljømessig forsvarlig måte» («environmentally sound manner» eller ESM-gjenvinning) er holdt utenfor konvensjonens rammeverk.

Hva som ligger i uttrykket «miljømessig forsvarlig måte» er dermed av stor betydning for konvensjonens rekkevidde og gjennomslagskraft. I artikkelen viser Eva hvordan ESM-konseptet per i dag kommer til kort, og ikke i tilstrekkelig grad forhindrer feilhåndtering av det plastavfallet som eksporteres til utlandet.

Tenker nytt rundt eksportlandets rolle

Selv om visse plasttyper kan gjenvinnes på en måte som er bra for miljøet er det ikke ensbytende for at mottakerlandet har god nok anlegg for miljøvennlig gjenvinning. Eva mener det er behov for å tenke nytt når det gjelder eksportlandets ansvar i plastavfallshandelen. En mulig løsning er at eksportlandet pålegges et ansvar for at mottakeren faktisk har anlegg for miljømessig forsvarlig plastgjenvinning.

Evas artikkel får ros fra bedømmelseskomiteen for å ha gitt et grundig, systematisk og betydningsfullt bidrag til den juridiske teorien om en viktig internasjonal miljøkonvensjon. Eksportlandet spiller en nøkkelrolle i avfallshandelen, og komiteen mener at artikkelen gir en etterlengtet og analytisk innsikt i eksportlandets forpliktelser.

Bedømmelseskomiteen vektlegger også Evas grundige og autoritative bruk av rettspraksis fra internasjonale domstoler og tvisteløsningsorganer. Dette gjør ifølge komiteen artikkelen til et internasjonalt referansepunkt for videre forskning innenfor feltet.

Stolt over å ha Eva med på laget!

– Journal of Environmental Law er et av de mest anerkjente tidsskriftene innenfor miljøretten, forklarer Tore Henriksen, dekan ved det juridiske fakultet.

Han slår fast at prisen er en betydelig anerkjennelse av arbeidet Eva har gjort.

– Vi er både begeistret og stolte over å ha henne om bord på Havrettssenteret og fakultetet, avslutter han.

Er du interessert i hav- og miljørett?

UiT tilbyr masterprogrammene Master of Laws (LL.M) in Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL).

Miljøforvaltningsrett er et obligatorisk emne på 2. avdeling for studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT. Havrett inngår som tema i det obligatoriske emnet Folkerett på 1. avdeling.

Høsten 2023 tilbyr UiT de valgbare spesialfagene JUR-3618 HavressursrettJUR-3050 General Law of the Sea og JUR-3602 Introduction to International and EU Trade Law. Spesialfag ved UiT er åpent for studenter i rettsvitenskap fra UiO og UiB.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler