Mener dobbeltspor vil gi enorm miljøgevinst

Et dobbeltspor på Ofotbanen vil øke transportkapasiteten og bidra til overføring av gods fra vei til jernbanebane. Overgangen vil gi mer enn en halv milliard kroner i reduserte transport- og CO2-kostnader for næringslivet - årlig, viser ny rapport fra UiT i Narvik. 

Godstog på Bjørnfjell stasjon
Store mengder gods til Nord-Norge går over Ofotbanen. I fremtiden kan det bli enda mer, både til og fra landsdelen. Foto: Wikimedia
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 22.11.22 14:00 Oppdatert: 22.11.22 19:12
Bærekraft Økonomi

Bak rapporten «Effekter av økt kapasitet på Ofotbanen og Malmbanen», står prosjektleder Jørn Eldby ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak). Rapporten er utført på oppdrag av Narvik kommunes næringsselskap Futurum, og er en del av det EU-finansierte prosjektet Northern Axis-Barents Link der UiT Norges arktiske universitet er en av partnerne. 

Gods og sjømat

Dobbeltspor på Ofotbanen og Malmbanen har vært diskutert i mange år på både norsk og svensk side av grensen. Fra å være en banestrekning for transport av svensk jernmalm til utskipning i Narvik, har stadig mer gods til vår nordligste landsdel blitt lastet på tog i Oslo og sendt nordover til Narvik gjennom Sverige. Motsatt vei går fullastede tog med sjømat til Europa fra den nordnorske havbruksnæringen. Og det er først og fremst sjømat-transporten studien fokuserer på.  

Forventer vekst

«Som følge av økt transport av sjømat spesielt, forventes derfor en vesentlig vekst i transportbehovet på Ofotbanen og Malmbanen frem mot år 2050. I 2030 er det potensialer for å øke antallet godstog fra Narvik og sørover gjennom Sverige fra dagens 18 tog per uke, til 30 tog per uke. Behovet for transport av sjømat fra Narvik i årene som kommer vil fortsette i samme takt som tidligere år», heter det. 

Jørn Eldby, forfatter av rapporten. Foto: Christian Halvorsen, UiT
Ifølge studien blir veksten bekreftet av prognosene til den norske infrastruktureieren Bane NOR og den svenske infrastruktureieren Trafikverket, «men at behovet ikke kan tilfredsstilles uten utbygging av dobbeltspor.»  

Ikke tilfredsstillende

I studien blir det påpekt at dagens togfremføring på Ofotbanen ikke oppfattes tilfredsstillende for verken vareeiere, transporterer eller speditører: 

«Mange uforutsette hindringer på banen som ras og avsporinger, sammen med et stort vedlikeholdsbehov, få møteplasser for malm- og godstog og svært høy trafikkintensitet på store deler av jernbanestrekninger, medfører innstillinger av tog, forsinkelser og uforutsigbarhet.» 

Det betyr at mange kunder heller har valgt å benytte dieselbasert transport med bil mellom Oslo og Narvik.  

Mer bærekraftig transport

Ifølge studien signaliserer både Bane NOR og Trafikverket at det ikke er behov for dobbeltspor på Ofotbanen med dagens trafikk, mens næringslivet mener det motsatte. 

«Når næringene velger bort banen, så er dette et signal om at markedets behov ikke er godt nok ivaretatt. Brukerne har uttrykt misnøye med kapasiteten og regulariteten på banen i dag, og at effektene av et fremtidig dobbeltspor på Ofot- og Malmbanen vil være av svært stor betydning for dem. Et dobbeltspor vil øke transportkapasitet og medføre mer overføring av gods fra vei til bane. Dette er åpenbart en mer bærekraftig framføringsmåte», heter det. 

Store summer

Ifølge studien vil en videre utvikling av Narvik som senter for sjømat-eksport via jernbane, allerede i 2030 kunne gi stor effekt, både økonomisk og samfunnsmessig. Reduserte transportkostnader fra Narvik til Oslo ved å velge tog fremfor bil beregnes til 375 millioner kroner, reduserte Co2-avgifter på samme strekning beregnes til 190 millioner kroner, mens Co2-utslippene kan reduseres med 95 000 tonn ved å velge togtransport. 


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler