To UiT-prosjekter fikk fem millioner hver

UiT fikk tilskudd til to prosjekter under Arktis 2030- bevilgningen: «Vår egen Moby Dick – mysterier, utfordringer og muligheter for bærekraftig hvalturisme» og «Leveraging AIS data and field knowledge for making spray icing risk-informed decisions (SPRISK)» 

Båt og hav
PROBLEMSTILLINGER: Hvalturisme og hvordan unngå ising på fartøy. Det er svært viktige problemstillinger som løftes gjennom Arktis 2030 og de to prosjektene ved UiT, sier fylkesråd for plan, næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp). Foto: Jørn Berger Nyvoll/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.01.22 13:22 Oppdatert: 25.01.22 09:02
Arktis Bærekraft Hav Klima Om UiT Reiseliv Teknologi

UiT Norges arktiske universitet stakk av med to av ni bevilgninger i støtteordningen kalt Arktis 2030. Det var Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune som tildelte totalt 25,29 millioner kroner gjennom Arktis 2030.

Færre uønskede hendelser?

Hvalprosjektet «Vår egen Moby Dick – mysterier, utfordringer og muligheter for bærekraftig hvalturisme» fra UiT ble vurdert slik i den politiske behandlingen i Troms- og Finnmark fylkeskommune:

Hovedmålet til prosjektet er å øke den faglige kunnskapen og forståelsen om spermhval og annen hval utenfor Nord-Norge. Prosjektet ønsker også å øke kompetansen i eksisterende turistnæring for å minimere uønskede hendelser med hval i nordnorsk farvann. Dette ønskes oppnådd gjennom ulike tiltak, blant annet merking av hval, miljøanalyser og møter med næringsaktører. Prosjektet ble vurdert som meget godt og ble vurdert til å kunne bidra til å oppfylle målsettinger i Arktis 2030, og til å kunne gi ringvirkninger for regionen. Politikerne mente prosjektet vil kunne bidra med relevant kunnskap og kompetanse til fiskeri- og turistnæringen i Nord-Norge og bygger opp under regjeringens nordområdepolitikk. Prosjektet er vurdert å kunne bidra til måloppnåelse av flere av FNs bærekraftsmål, het det i begrunnelsen for å tildele prosjektet fem millioner kroner fra Arktis 2030-programmet. 

Utfordringer med ising

«Leveraging AIS data and field knowledge for making spray icing risk-informed decisions (SPRISK)» vil produsere ny kunnskap utover dagens «state of the art» om sikker navigering i norske arktiske farvann. I saksframlegget til politikerne heter det at «Prosjektet ønsker å bidra til å overkomme utfordringer knyttet til sjøsprøytising. Dette skal gjøres ved å foreslå verktøy for risikoinformert beslutningstaking utviklet gjennom å utnytte historisk AIS-data, bruk av estimeringsmodell for sjøsprøytising, meteorologiske og oseanografiske forhold og feltkunnskap i fiskerinæringen. Panelet vurderer prosjektet samlet sett å være meget godt. Samarbeidet som er formalisert er meget godt. Prosjektet er særlig relevant for nordområdepolitikken, og prosjektet treffer prioriterte bærekraftsmål i utlysningen.» Dermed fikk dette UiT-prosjektet også fem millioner kroner fra Arktis 2030.

Viktige problemstillinger

– Det er svært viktige problemstillinger som løftes gjennom Arktis 2030, og det har kommet inn mange gode søknader på hovedprosjekter, sier fylkesråd for plan, næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).

Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som har som formål å ta hånd om norske interesser i nord og Norges rolle som en ansvarlig og sentral polarnasjon, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune på sine nettsider. Støtteordningen skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima.

Se tildelingene her

– Det er et stort fokus på Nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt, og det er de nordligste fylkene som kan drive fram ei bærekraftig samfunnsutvikling i regionen, blant annet gjennom Arktis 2030, slår Karin Eriksen (Sp) fast.

UiT – Norges arktiske universitet fikk tilskudd for to prosjekter: «Vår egen Moby Dick – mysterier, utfordringer og muligheter for bærekraftig hvalturisme» og «Leveraging AIS data and field knowledge for making spray icing risk-informed decisions (SPRISK)» ble begge tildelt fem millioner kroner.


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler