Disputerer om barnets rett til medbestemmelse ved omsorgsovertakelse

Hvilke konsekvenser får barnets medbestemmelsesrett for en sak om omsorgsovertakelse? Dette er spørsmålet når Marie Lindsjørn Nordvik disputerer ved Umeå universitet i Sverige 19. november.

Portrett Nordvik
Marie Lindsjørn Nordvik jobber som universitetslektor ved UiT og er doktorgradstipendiat ved Juridiska institutionen ved Umeå universitet i Sverige. Foto: Tomas Rolland / UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.11.21 09:13 Oppdatert: 18.11.21 07:51
Helse og velferd Lov og rett Samfunn og demokrati

Marie Lindsjørn Nordvik, er utdannet jurist og er doktorgradstipendiat ved Juridiska institutionen ved Umeå universitet i Sverige.

Hun jobber som universitetslektor på Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad.

Nordvik forsvarer sin avhandling i rettsvitenskap fredag den 19. november kl. 10 på Umeå universitet.

Fakultetsopponent: Julia Köhler-Olsen, professor, Institutt for sosialfag, OsloMet – Storbyuniversitetet:

Du kan delta via Zoom: https://umu.zoom.us/s/67421490770

Du finner avhandlingen på nettsidene til universitetet.

Barns rett til medbestemmelse

I sin avhandling ser Nordvik på barnets rett og mulighet til å medbestemme når barneverntjenesten vurderer å overta omsorgen for barnet.

Barnets rett til medbestemmelse er stadfestet i FNs barnekonvensjon og fra 2003 gjelder barnekonvensjonen som norsk lov. I 2014 ble denne rettigheten for barna også inntatt i Grunnloven. Både Grunnloven og barnekonvensjonen har en spesiell status ved at de går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre. På den måten har Norge sørget for at alle, myndigheter, enkeltpersoner og organisasjoner, følger bestemmelsene i Grunnloven og barnekonvensjonen.

Likevel har det gjentatte ganger blitt reist kritikk mot at barns rett til medbestemmelse ikke vernes og følges spesielt godt opp i praksis.

Nordvik argumenterer i sin avhandling for at det ikke er tilstrekkelig å bare forsterke og presisere barns rettigheter gjennom lovverket, med mindre dette også bidrar til en større forståelse av barnets beste og øvrige rettigheter. For å leve opp til lovgivningen kreves det et forandret syn på barn som rettighetsbærere.

Barnets syn og opplevelse av sin situasjon skal prege vurderingen av alle de ulike vilkårene for en omsorgsovertakelse. Det er også nødvendig å få barnets ulike rettigheter tydeligere frem i vurderingen. Dette gjelder både om det foreligger alvorlig omsorgssvikt, om hjelpetiltak kan avhjelpe situasjonen og om en omsorgsovertakelse er til barnets beste.

Barnets rett til medbestemmelse avdekker også et behov for å anse barnets rett til vern for sine interesser, og foreldrenes rett til vern, som to ulike vurderinger i en sak om omsorgsovertakelse.


Kortnytt fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler