Internasjonale konvensjoner påvirker politikken

Urfolksrett og Finnmarksloven spiller en stadig større rolle i norsk politikk og samfunnsliv. Hvorfor er det slik – og hvilke endringer i institusjoner og politikk har skjedd etter samerettens inntog?

 

Vadsø bibliotek  bok om sametingsvalget
BOKSEMINAR: Vadsø bibliotek blir stedet for presentasjonen av den nye boka om hvordan urfolksrett påvirker politikken i Norge. i Foto: Vadsø bibliotek
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 28.10.21 14:43 Oppdatert: 29.10.21 07:50
Arktis Lov og rett Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Dette kan du får en rekke svar på hvis du deltar i bokpresentasjonen på Vadsø bibliotek torsdag kveld den 4.november. Der er UiT Norges arktiske universitet sammen med biblioteket arrangører.

Stadig viktigere rolle

Da blir boka «Finnmarksloven – en milepæl?» presentert. Boka er redigert av professorene Hans-Kristian Hernes og Per Selle. Hernes vil ta for seg Finnmarksloven.

viserektor forsker Sveinung Eikeland
FORSKEREN: Viserektor Sveiung Eikeland er en av forfatterne som presenterer boka. Foto: Magne Kveseth

Viserektor og forsker ved UiT, Sveinung Eikeland drøfter den «Den regionale dimensjonen – Finnmark fylkeskommune og Finnmarksloven.» Det blir også sett på hvordan Finnmarksloven fungerer som ramme rundt regional næringspolitikk.

Boka reiser en rekke spørsmål knyttet til hva som er handlingsrommet for samepolitikk innenfor enhetsstaten Norge. Hvorfor og hvordan spiller internasjonal urfolksrett en stadig viktigere rolle i norsk politikk og samfunnsliv og hvilke institusjonelle og politiske endringer har kommet som følge av sameretten, er de sentrale spørsmålene.Alle diskuteres de i den nye boka redigert av professorene Hans-Kristian Hernes og Per Selle.

Både Hernes og Selle kommer til Vadsø for å presentere boka. Det gjør de  sammen med viserektor og forsker ved UiT Norges arktiske universitet, Sveinung Eikeland som også har skrevet et av kapitlene i boka. Etter presentasjonene vil ordfører i Tana, Helga Pedersen, kommentere boka. Og det blir anledning til spørsmål fra salen.

Bok Finnmarksloven urfolksrett
OMFANGSRIK: Det er ikke noe hastverksarbeid som preger boka om samepolitikken og Finnmarksloven. Foto: /UiT

Analyse av rettstilstanden

Moderne samepolitikk knyttes i økende grad til globalt nivå gjennom de internasjonale konvensjonene og deklarasjonene Norge har forpliktet seg til. Dette er blant annet snakk om ILO-konvensjonen nummer 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Den tar for seg urfolkenes sivile og politiske rettigheter og instrumenter mot diskriminering, blant annet.

Det er flere fra UiT Norges arktiske universitet som har bidratt med tekster i denne boka.  Ivar Bjørklund, Torvald Falch, Øyvind Ravna og Jens Edvin Skoghøy har alle skrevet egne kapitler om temaet. 

Fra forlaget Gyldendals omtale av boka, heter det blant annet:

«I denne boka analyseres den nye rettstilstanden i nord og de store politiske konsekvensene denne har. I del 1– Finnmarkslovens institusjoner og innramming – gis en innføring i bakgrunnen for og virkningene av Finnmarksloven fra 2005. Bokas del 2 er viet Finnmarkseiendommen (FeFo). I del 3 er det Finnmarkskommisjonen og Finnmarksloven som er tema.»


Kortnytt fra Universitetsledelsen, Senter for samiske studier, Ledelse og administrasjon i Alta
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler