Frister det med inntil 100 000 kr i masterstipend?

Søk på et av fakultetets masterstipender!

Mange 1000-lapper liggende på et bord.
Penger Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 02.06.21 09:52 Oppdatert: 02.06.21 10:06
Lov og rett Studentliv / Studier

Det juridiske fakultet utlyser følgende studentstipender innenfor masterprogrammet i rettsvitenskap:

  • Seks stipender à kr. 100 000,- til stor masteroppgave.
  • To stipender à kr. 50 000,- til liten masteroppgave innenfor same- og urfolksrett.
  • Inntil tre stipender for å skrive stor eller liten masteravhandling innenfor Havbruk. Stipendene vil være på 50 000 kr for liten masteroppgave og 100 000 for stor.

Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke. Søknader skal sendes til Studieadministrasjonen ved rådgiver Haakon Rognsaa Arnesen (haakon.r.arnesen@uit.no). Les mer om de enkelte stipendene under. 

Søknadsfristen for stipendene er 20. juni!

Utlysning av seks studentstipend for stor masteroppgave

Fakultetet lyser med dette ut inntil seks studentstipend for å skrive stor masteroppgave studieåret 2021/2022.

Studentstipendiater er en viktig kilde for rekruttering av framtidige forskere til fakultetet. De er også en viktig del av forskningsmiljøet.

Stipendene er tildelt av fakultetsstyret. For forslag til tema viser vi til fakultetets temabank.

Søkere må opplyse ønsket tema for oppgaven og bør legge ved en skisse til opplegg (ca. 1-2 sider).

  • Studentstipendiatene skal delta på et nasjonalt seminar for skriving av stor master i samarbeid med de som har fått stipend ved UiO og UiB. Seminaret er i Oslo ca. i november/desember 2021 (det tas forbehold om reiserestriksjoner i forbindelse med Covid-19). Vi kommer tilbake med nærmere datoer når dette er avklart. Utgifter i forbindelse med reising og opphold dekkes av fakultetet.
  • Studentstipendiatene vil få mulighet til å ta del i fakultetets forskergrupper dersom temaet faller inn under en av disse, og til å delta på lunsjmøter/seminarer tilknyttet forskergruppen.
  • Studentstipendiatene kan bli tillagt administrative oppgaver for forskergruppen, tilsvarende ca. 10 %. Dette innebærer arbeidsoppgaver av mindre omfang og varighet, for eksempel arrangering av møter/konferanser eller andre oppgaver i regi av forskergruppen.
  • Det anbefales at søkere som har bestått 4. avdeling også søker opptak på forskerlinjen som igangsettes høsten 2021, men dette er ikke et vilkår for å få stipend. Se mer om forskerlinjen her.                                                                                      

Ett stipend utgjør kr 100.000,- og utbetales over to semester. Oppstart er høsten 2021.

Stipendet er i utgangspunktet skattefritt. Stipendet er ment å dekke merutgifter ved studiet, noe ligningsmyndighetene kan be om dokumentasjon på. Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil de kunne omgjøre stipendet til skattepliktig inntekt.

Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på karakterer og prosjektskisse. Oppgaven skal skrives i Tromsø.

Søknad med dokumentasjon for eksamen og eventuell praksis, samt skisse til prosjekt sendes til Studieadministrasjonen ved rådgiver Haakon Rognsaa Arnesen (haakon.r.arnesen@uit.no).

Nærmere opplysninger om stipendene og vilkårene knyttet til de kan fås ved å kontakte avdelingsleder Gunnar Eriksen (gunnar.eriksen@uit.no).

Søknadsfrist: 20. juni 2021.

Utlysning av stipend innenfor same- og urfolksrett

Fakultetet utlyser med dette 1-2 stipend à 50.000 kr for å skrive liten masteravhandling innenfor same- og urfolksrett.

Søkere må opplyse om ønsket tema for oppgave, og legge ved en skisse til opplegg. For forslag til tema viser vi til fakultetets temabank. (Lenker til en ekstern side.)

Stipendet er i utgangspunktet skattefritt. Stipendet er ment å dekke merutgifter ved studiet, noe ligningsmyndighetene kan be om dokumentasjon på. Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil de kunne omgjøre stipendet til skattepliktig inntekt.

Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke. Både dere som skal skrive høsten 2021 og våren 2022 kan søke. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på karakterer og prosjektskisse. Oppgaven skal skrives i Tromsø.

Søknad med dokumentasjon av eksamensresultater og eventuell praksis, samt skisse til prosjekt sendes til Studieadministrasjonen ved rådgiver Haakon Rognsaa Arnesen (haakon.r.arnesen@uit.no)

Nærmere opplysninger og veiledning vedrørende valg av emne og opplegg kan fås ved å kontakte avdelingsleder Gunnar Eriksen (gunnar.eriksen@uit.no), eller leder av forskergruppa for same- og urfolksrett Øyvind Ravna (oyvind.ravna@uit.no).

Søknadsfrist: 20. juni 2021.  

Utlysning av stipend for å skrive masteroppgave innenfor havbruk

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen, og forholdet mellom myndighetene og næringen, utgjør en del av Nordisk institutt for sjøretts nye satsning innen fiskeri- og havbruksrett. Det juridiske fakultet ved UiT samarbeider med instituttet og har fått midler til å utlyse stipender i forbindelse med denne satsingen. 

Et mulig temaområde kan være en rettslig analyse av elementer i dagens konsesjons/tillatelsesregime, herunder de tillatelsene som er introdusert for å sikre vekt (b. la utvinningstillatelser og det såkalte trafikklyssystemet). Et annet temaområde er en rettslig analyse av driftsreguleringer for matfiskproduksjon i sjø og de hensyn disse reguleringene skal ivareta, som fiskevelferd, miljøutslipp, hensynet til villaksen mv. Håndheving av de ulike regelverk, gjennom egenrapportering og tilsyn og med de ulike tiltakskrav og sanksjoner ved brudd på regelverket, er et tredje temaområde. Et fjerde aktuelt temaområde er organiseringen på myndighetssiden og om forholdet mellom ulike myndigheter er optimal, eller om det finnes andre konsesjonsområder som kan brukes.

Det utlyses inntil tre stipender for å skrive stor eller liten masteroppgave med oppstart høsten 2021. Stipendene vil være på 50 000 kr for liten masteroppgave og 100 000 for stor.

Søkere må opplyse ønsket tema for oppgave og bør legge ved en prosjektskisse (Maks 2 A4 sider.) Stipendene er i utgangspunktet skattefritt. Stipendet er ment å dekke merutgifter ved studiet, noe ligningsmyndighetene kan be om dokumentasjon på. Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil de kunne omgjøre stipendet til skattepliktig inntekt.

Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på karakterer og prosjektskisse. Søknad med dokumentasjon for eksamen og eventuell praksis, samt skisse til prosjekt sendes til haakon.r.arnesen@uit.no. Oppgaven skal skrives i Tromsø.

For å kunne skrive masteroppgave må man ha bestått 3. avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap samt ha gyldig studierett.

Nærmere opplysninger og veiledning ved valg av emne og opplegg kan fås ved å kontakte førsteamanuensis Irene Dahl (irene.dahl@uit.no).  

Søknad, prosjektskisse samt dokumentasjon sendes pr. e-post til rådgiver Haakon Rognsaa Arnesen (haakon.r.arnesen@uit.no).

Søknadsfrist: 20. juni 2021.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt