Studentoppgaver
Formål

Studentoppgaver skal forankres forsvarlig i virksomheten og ansvarsforhold og delegering av oppgaver og tilgang til helse- og personopplysninger skal være avklarte og i tråd med lovverk og rutiner i virksomheten. 
Spesielle forhold ved studentoppgaver

 • Studentoppgaver kan enten defineres som forskningsprosjekt eller kvalitetsprosjekt.Bacheloroppgaver eller for eksempel 2.års oppgaver på medisinerstudiet kategoriseres som hovedregel ikke som forskningsprosjekter jf. rutine for Kategorisering av forskning og kvalitetssikring
 • Dersom studentoppgaven defineres som et forskningsprosjekt, skal veileder være prosjektleder og prosjektet søkes godkjent hos REK.
 • Dersom studentoppgaven er definert som en del av et større forskningsprosjekt som allerede er godkjent av REK, trenger ikke studentoppgaven søkes særskilt til REK. I slike tilfeller holder det at det sendes endringsmelding jf. rutine for Endring av forskningsprosjekt
   
 • Som hovedregel skal det innhentes samtykke fra pasientene. Dersom det ikke hentes inn slikt samtykke, må det søkes til REK om fritak fra taushetsplikten. eller studenten(e) kan bare få tilgang til anonyme opplysninger.
   
 • Dersom studentoppgaven baseres på anonyme opplysninger trenger den ikke søkes til REK.
 • Dersom studentoppgaven defineres som et kvalitetsprosjekt, kan studenten(e) få tilgang til helse- og personopplysninger på visse vilkår.Tidspunkt

 • Avklaring av forhold nevnt ovenfor må gjøres før bruk av helse- og personopplysninger i studentoppgave er påbegynt.
 • Kvalitetsprosjekter skal godkjennes av personvernombudet i UNN HF før oppstart.Aktiviteter

Dersom studentoppgaven defineres som et forskningsprosjekt, skal rutine for Oppstart og forankring av forskningsprosjekt følges.

Dersom studentoppgaven defineres som et kvalitetsprosjekt gjelder følgende vilkår:

 • Kvalitetsprosjektet må være et skriftlig oppdrag fra klinikk-/ avdelingsledelsen i UNN HF rettet til veileder og navngitte student(er), og det må være definert et formål og hvilke opplysninger som skal inngå i undersøkelsen.
 • Kvalitetsprosjekt skal meldes på eget Meldeskjema for kvalitetsprosjekt, til Personvernombudet i UNN HF, 30 dager før oppstart.
 • Selv om det ikke er krav om samtykke fra pasienten, skal det vurderes om det er grunn til å tro at pasienten kan ha innvendinger mot bruk av disse opplysningene.
 • Det må inngås en Avtale med ekstern prosjektmedarbeider med studenter som ikke er ansatt i/lønnes av UNN HF, for at de skal kunne få tilgang til journalsystemet eller andre system med helse- og personopplysninger.
 • Taushetserklæring skal signeres.
 • Studenten skal ha gjennomført nødvendig opplæring i informasjonssikkerhet før tilgang kan gis.
 • Når alle godkjenninger foreligger er det Senter for Kliniske IT-systemer (SKIS) i UNN HF som administrerer tilganger til systemene etter at Avtale med ekstern prosjektmedarbeider er undertegnet og <e-læringskurs i informasjonssikkerhet> er bestått.
 • Data skal lagres i henhold til rutine for oppbevaring av forskningsdataDokumentasjon

For kvalitetsprosjekt gjelder:

 • Meldeskjemaet med eventuelle vedlegg, avtale med studenten og signert taushetserklæring arkiveres i ansvarlig organisasjon sitt saksarkiv ePhorte /personalmappe.

For forskningsprosjekt gjelder:
Lovmessig grunnlag

Gyldig fra:  01.10.10

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT / Leder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN

Versjon 1,0