SAMINOR

Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting.

SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

SAMINOR har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen og dette urfolksperspektivet gjør SAMINOR til en unik databank nasjonalt og internasjonalt. Senter for samisk helseforskning (SSHF) er ansvarlig for undersøkelsen og har samarbeid mot ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn. SSHF har samarbeidspartnere i Canada, USA, Australia, New Zealand, Danmark/Grønland og Sverige.

Det er gjort to helse- og levekårsundersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. En tredje undersøkelse er under planlegging.

 

Organisasjon

SAMINOR er faglig forankret ved Senter for samisk helseforskning (SSHF), Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. SSHF har ansvar for planlegging og gjennomføring av de ulike SAMINOR-undersøkelsene (SAMINOR 1–SAMINOR 3).

SAMINORs faglige leder er forsker 1, dr.med. Ann Ragnhild Broderstad.

SAMINOR ledes av en styringsgruppe som består av representanter fra Sametinget, Helse Nord, Troms og Finnmark fylkeskommune, KS Kommunesektorens organisasjon, Sørsamisk helsenettverk, en ansattrepresentant fra SSHF og en ekstern forsker. Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin er styringsgruppens leder, og SAMINORs faglige leder er sekretær.

Søknader om tilgang til data fra SAMINOR vurderes og godkjennes av SAMINORs prosjektstyre (se fanen «For forskere»).

UiT Norges arktiske universitet, ved universitetsdirektøren, er databehandlingsansvarlig.

 

Undersøkelsens navn

Undersøkelsesår

Total antall deltakere  

Aldergrupper

SAMINOR 1-undersøkelsen

2003–2004

16 865 kvinner og menn

30 år, 36–79 år

SAMINOR 2-undersøkelsen

2012–2014

 

Trinn 1 – spørreskjemaundersøkelse

2012

11 600 kvinner og menn

18–69 år

Trinn 2 – klinisk undersøkelse

2012–2014

6004  kvinner og menn

40–79 år

 

Den overordnede målsetningen for SAMINOR-undersøkelsen er å få mer kunnskap knyttet til helse- og levekårsrelaterte temaer i det mangfoldige Nord-Norge. Viktige forskningstemaer er forekomst av risikofaktorer og ulike sykdommer og deres mulige årsaksforhold. SAMINOR-undersøkelsen omfatter mange forskningsområder og kan deles inn i tre hovedtemaer;

 • Kroppslig helse og faktorer som påvirker den kroppslige helse. Noen temaer er;
  1. Diabetes mellitus
  2. Hjerte-karsykdommer
  3. Blod, jern og vitaminer
  4. Helseindikatorer som kroppsmasseindeks (KMI) og midjeomkrets
  5. Miljøgifter 
  6. Tannhelse
  7. Søvn
 • Psykisk helse og faktorer som påvirker den psykiske helsen. Noen temaer er;
  1. Selvmord
  2. Rus
  3. Depresjoner

 • Helsetjenester til befolkningen. Noen temaer er; 
  1. Helsetjenestetilbud både i spesialist- og primærhelsetjenesten
  2. Tolketilbud
  3. Henvisning mellom nivåene
  4. Trygdetjenester

 

TILBAKEFØRING TIL KOMMUNENE

Det er viktig å tilbakeføre kunnskapen til folket det forskes på. Som del av dette arbeidet er det utarbeidet rapporter til alle kommuner som var inkludert i den kliniske undersøkelsen i SAMINOR 2 med resultater fra egen kommune. Resultatene kan bidra til forebygging og igangsetting av tiltak for å fremme folkehelse og velferdstilbud i nord. SAMINOR-undersøkelsen kan derfor være et nyttig bidrag til å oppfylle kravene i Folkehelseloven. Resultatene avhenger imidlertid av deltakelse, jo flere som har deltatt, desto mer nøyaktig bilde kan vi gi på folkehelsa i kommunen.

Rapport til Nesseby kommune

Rapport til Tana kommune

Rapport til Lyngen kommune

Rapport til Storfjord kommune

Rapport til Karasjok kommune

Rapport til Porsanger kommune

Rapport til Kautokeino kommune

Rapport til Kåfjord kommune

Rapport til Evenes kommune, 2. utgave

Rapport til Skånland kommune, 2. utgave