SAMINOR

Deltaker i SAMINOR 3

Alle mellom 40 og 79 år som bor i kommunene der SAMINOR 3 gjennomføres, inviteres til å delta. Uansett helsetilstand, kjønn, eller kulturell bakgrunn. Det er frivillig og gratis å delta.

Dersom du blir invitert får du et brev i posten med

Hvis den oppsatte timen ikke passer, så kan du komme når som helst innenfor våre åpningstider. 
Se åpningstider og når vi kommer til din kommune.

Hvis du ikke ønsker å delta, trenger du ikke gjøre noe. Vi sender ut to brev og påminnelse på SMS. Etter det sender vi ikke noe mer. 

For mer informasjon og spørsmål om undersøkelsen kan du ringe eller sende SMS til +47 406 49 469, eller e-post til saminor@uit.no. Telefontider hverdager kl. 10.00–14.00. 

Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av fine premier som sykler, treningsklokker og mer. Vi annonserer trekningen på våre nettsider og kontakter vinneren. Ditt personvern vil selvsagt bli ivaretatt. 

Slik foregår undersøkelsen

  • du fyller ut et spørreskjema, digitalt eller på papir
  • møter opp til en fysisk undersøkelse på vår feltstasjon i kommunen. Undersøkelsen varer omtrent 30–45 minutter. Tilleggsundersøkelsen for de i alderen 70–79 år tar omtrent 30 minutter.

Dette skjer i den fysiske undersøkelsen

  • vi måler din høyde, vekt, liv- og hoftevidde, blodtrykk, lungefunksjon, hvilepuls, hjerterytme (EKG) og gripestyrke. Deltakere over 70 år inviteres også til test av balanse og hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet.
  • vi måler lungekapasitet (spirometri) på noen utvalgte deltakere
  • vi spør noen deltakere om å gå med en aktivitetsmåler på kroppen i en uke
  • du gir en blodprøve, urinprøve og hårprøve.

Dette får du vite om deg selv

Etter undersøkelsen får du svar på dine målinger og på en del analyser av blodprøvene (langtidsblodsukker og blodprosent). Det kan være interessante opplysninger om din egen helse og du får med deg målingene med hjem. Hvis noen av målingene viser behov for medisinsk oppfølging vil du bli anbefalt å kontakte lege. Du kan også reservere deg mot å få vite prøveresultater.

Dine opplysninger og prøver lagres trygt ved Norges arktiske universitet UiT, og alle ansatte har taushetsplikt. Opplysninger og prøver blir behandlet uten navn og fødselsnummer, eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det betyr at det er ikke mulig å identifisere deg i resultatene av studien. Informasjonen som blir samlet inn, blir brukt til helseforskning. Forskningsprosjekter som ønsker å bruke informasjon fra SAMINOR må søke om tilgang. Mer om behandling og lagring av dine opplysninger finner du under personvern og samtykke. 

Ditt bidrag er viktig

Ved å delta bidrar du med viktig informasjon til bruk i helseforskning. Det kan fortelle noe om helsesituasjonen til befolkningen i området du bor i, som for eksempel kommunen din. Det er nyttig kunnskap for kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og helsemyndigheter, som kan bruke det for å sette i gang helsefremmende tiltak eller forbedre helsetjenester. Jo flere som deltar, desto bedre kunnskap og forskningsresultater får vi. 

 

Er du nysgjerrig på hvor vi allerede har vært og hva vi har opplevd?

Les våre reiseblogger her: Reiseblogger


Spørsmål og svar
Personvern og samtykke

SAMINOR – Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Målet er å fremme god helse, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle. Den tredje undersøkelsen, SAMINOR 3, startet opp i oktober 2023. 

Om SAMINOR

Naustvegg med figurer laget av blåser
Naust i Kallijoki, Gállojohka, Skallelv. Foto: Fotodama AS

SAMINOR er en stor befolkningsbasert helse- og levekårsundersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen. 

SAMINOR-undersøkelsene besøker kommuner hvor befolkningen historisk har samisk, kvensk og norsk tilhørighet.

SAMINOR har et spesielt fokus på helse og levekår til den samiske befolkningen, og dette urfolksperspektivet gjør SAMINOR til en unik databank nasjonalt og internasjonalt. Samtidig inkluderes den kvenske og norsk-finske befolkningen som en av Norges nasjonale minoriteter.

Senter for samisk helseforskning (SSHF) er ansvarlig for undersøkelsen og har samarbeid mot ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn. SSHF har samarbeid med ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn i Canada, USA, Australia, New Zealand, Danmark/Grønland og Sverige.

Det er gjort to helse- og levekårsundersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. Den tredje undersøkelsen, SAMINOR 3, startet opp i oktober 2023 og vil pågå til høsten 2025.

 

Oversikt over SAMINOR 1–3

År Navn Antall deltakere
2003–2004 SAMINOR 1 16 865 kvinner og menn
2012 SAMINOR 2 Trinn 1 – spørreskjemaundersøkelse 11 600 kvinner og menn
2012–2014 SAMINOR 2 Trinn 2 – klinisk undersøkelse 6004 kvinner og menn
2021–2022 SAMINOR 3 – kvalitativ intervjustudie  
2023–2025 SAMINOR 3 – spørreskjema-undersøkelse og klinisk undersøkelse  

For forskere

Kvinne på kontor
 Foto: Jonatan Ottesen

Alle som har forskningskompetanse (ph.d. eller tilsvarende) og er tilknyttet en forskningsinstitusjon kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR.

Som hovedregel sendes søknad til SAMINORs prosjektstyre før man søker Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). SAMINORs prosjektstyre avholder månedlige møter der søknader behandles. Dersom søknaden blir godkjent, må prosjektleder søke REK om godkjenning av prosjektet.

I henhold til Etiske retningslinjer for samisk helseforskning skal det ved all samisk helseforskning foreligge et samisk kollektivt samtykke. Myndigheten til å gi et slikt samtykke er delegert av sametingsrådet til Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning. Alle prosjekter som bruker data fra SAMINOR må søke om samisk kollektivt samtykke. Komitéen har utarbeidet en egen søknadsveileder.

Når REK-godkjenning og kollektivt samtykke foreligger, må vedtakene sendes prosjektstyret slik at avtale kan utarbeides. Avtalen må underskrives før data blir utlevert.

Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD) i tråd med UiTs retningslinjer. Forskningsansvarlig institusjon må vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Det avkreves en engangsavgift for utlevering av data. Kostnaden dekker en del av utgiftene knyttet til utlevering av data, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i SAMINOR. Prisene er felles for alle befolkningsundersøkelsene ved ISM, se Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser sine priser

Ved spørsmål, kontakt SAMINORs leder Ann Ragnhild Broderstad eller prosjektstyrets sekretær Gunnhild Skjold.

Søknaden med vedlegg sendes til saminor@uit.no.


Publikasjoner og avhandlinger

Kontakt


Har du spørsmål om SAMINOR undersøkelsen?

 

Pågående forskningsprosjekter med SAMINOR-data
Avsluttede prosjekter med SAMINOR-data

SAMINOR er finansiert avLogg inn / Login