SAMINOR

SAMINOR – Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle. Den tredje undersøkelsen, SAMINOR 3, starter opp i oktober 2023. 

Deltaker i SAMINOR 3

Alle mellom 40 og 79 år som bor i kommunene der SAMINOR 3 gjennomføres, inviteres til å delta. Uansett helsetilstand, kjønn, eller kulturell bakgrunn. Det er frivillig og gratis å delta.

Dersom du blir invitert får du et brev i posten med informasjon om undersøkelsen, en nettadresse til et digitalt spørreskjema og informasjon om tid og sted for en fysisk undersøkelse. De som er over 70 år, får spørreskjemaet tilsendt på papir.

Hva om timen ikke passer eller hva hvis jeg ikke vil delta? Se praktiske spørsmål knyttet til undersøkelsen.

Slik foregår undersøkelsen

Dette skjer i den fysiske undersøkelsen

Dette får du vite om deg selv

Etter undersøkelsen får du svar på dine målinger og på en del analyser av blodprøvene (langtidsblodsukker og blodprosent). Det kan være interessante opplysninger om din egen helse og du får med deg målingene med hjem. Hvis noen av målingene viser behov for medisinsk oppfølging vil du bli anbefalt å kontakte lege. Du kan også reservere deg mot å få vite prøveresultater

Hva skjer med prøvene og informasjon om deg?

Dine opplysninger og prøver lagres trygt ved Norges arktiske universitet UiT, og alle ansatte har taushetsplikt. Opplysninger og prøver blir behandlet uten navn og fødselsnummer, eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det betyr at det er ikke mulig å identifisere deg i resultatene av studien. Informasjonen som blir samlet inn, blir brukt til helseforskning. Forskningsprosjekter som ønsker å bruke informasjon fra SAMINOR må søke om tilgang. Mer om behandling og lagring av dine opplysninger finner du under personvern og samtykke. 

Ditt bidrag er viktig

Ved å delta bidrar du med viktig informasjon til bruk i helseforskning. Det kan fortelle noe om helsesituasjonen til befolkningen i områder du bor i, som for eksempel kommunen din. Det er nyttig kunnskap for kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og helsemyndigheter, som kan bruke det for å sette i gang helsefremmende tiltak eller forbedre helsetjenester. Jo flere som deltar, desto bedre kunnskap og forskningsresultater får vi. 


Spørsmål og svar
Personvern og samtykke

Nyheter


Om SAMINOR

Naustvegg med figurer laget av blåser
Naust i Kallijoki, Gállojohka, Skallelv. Foto: Fotodama AS

SAMINOR er en stor befolkningsbasert helse- og levekårsundersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen. 

SAMINOR-undersøkelsene besøker kommuner hvor befolkningen historisk har samisk, kvensk og norsk tilhørighet.

SAMINOR har et spesielt fokus på helse og levekår til den samiske befolkningen, og dette urfolksperspektivet gjør SAMINOR til en unik databank nasjonalt og internasjonalt. Samtidig inkluderes den kvenske og norsk-finske befolkningen som en av Norges nasjonale minoriteter.

Senter for samisk helseforskning (SSHF) er ansvarlig for undersøkelsen og har samarbeid mot ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn. SSHF har samarbeid med ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn i Canada, USA, Australia, New Zealand, Danmark/Grønland og Sverige.

Det er gjort to helse- og levekårsundersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. SAMINOR 3 er under planlegging.

 

Oversikt over SAMINOR 1–3

År Navn Antall deltakere
2003–2004 SAMINOR 1 16 865 kvinner og menn
2012 SAMINOR 2 Trinn 1 – spørreskjemaundersøkelse 11 600 kvinner og menn
2012–2014 SAMINOR 2 Trinn 2 – klinisk undersøkelse 6004 kvinner og menn
2021–2022 SAMINOR 3 – kvalitativ intervjustudie  (pågår nå)  
2023–2025 SAMINOR 3 – spørreskjema-undersøkelse og klinisk undersøkelse (under planlegging)  

For forskere

Kvinne på kontor
 Foto: Jonatan Ottesen

Alle som har forskningskompetanse (ph.d. eller tilsvarende) og er tilknyttet en forskningsinstitusjon kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR.

Som hovedregel sendes søknad til SAMINORs prosjektstyre før man søker Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). SAMINORs prosjektstyre avholder månedlige møter der søknader behandles. Dersom søknaden blir godkjent, må prosjektleder søke REK om godkjenning av prosjektet.

I henhold til Etiske retningslinjer for samisk helseforskning skal det ved all samisk helseforskning foreligge et samisk kollektivt samtykke. Myndigheten til å gi et slikt samtykke er delegert av sametingsrådet til Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning. Alle prosjekter som bruker data fra SAMINOR må søke om samisk kollektivt samtykke. Komitéen har utarbeidet en egen søknadsveileder.

Når REK-godkjenning og kollektivt samtykke foreligger, må vedtakene sendes prosjektstyret slik at avtale kan utarbeides. Avtalen må underskrives før data blir utlevert.

Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD) i tråd med UiTs retningslinjer. Forskningsansvarlig institusjon må vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Det avkreves en engangsavgift for utlevering av data. Kostnaden dekker en del av utgiftene knyttet til utlevering av data, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i SAMINOR. Kostnad for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3–4 artikler) er kr. 83 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 26 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad for utlevering av data, og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt.

Ved spørsmål, kontakt SAMINORs leder Ann Ragnhild Broderstad eller prosjektstyrets sekretær Gunnhild Skjold.

Søknaden med vedlegg sendes til saminor@uit.no.


Publikasjoner og avhandlinger

Pågående forskningsprosjekter med SAMINOR-data
Avsluttede prosjekter med SAMINOR-data

Har du spørsmål om SAMINOR undersøkelsen?

 

Kontakt


Logg inn / Login