SAMINOR

SAMINOR – Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR er en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske befolkningen. Formålet er å få kunnskap om utbredelsen av og risikofaktorer for sykdom, bidra til å forebygge lidelser, og forbedre helsetjenestetilbudet for alle.

Deltaker i SAMINOR

eldre mann fyller ut spørreskjema
Foto: Jonatan Ottesen

SAMINOR samler inn informasjon om helse og levekår. Dette gjøres ved hjelp av spørreskjemaer, kliniske målinger (som høyde, vekt og blodtrykk) og blodprøver.

Deltakerne bidrar med viktig informasjon til bruk i helseforskning. De som deltar på klinisk undersøkselse, får i tillegg en helsesjekk med svar på egne prøver. Dette sier noe om helsesituasjonen til befolkningen i de inkluderte områdene. Denne informasjonen er nyttig for kommuner, Sametinget, fylkeskommuner og helsemyndigheter.

Det er gjort to helse- og levekårsundersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. SAMINOR 3 er under planlegging og skal omfatte omtrent 40 kommuner i Nord- og Midt-Norge. Dette inkluderer de 25 kommunene som har vært med tidligere. SAMINOR 3 gjennomføres med bred brukermedvirkning og flere forskningsmetoder.

 

Hva skjer med prøvene og informasjon om deg?


Spørsmål og svar
Personvern og samtykke

For forskere

Kvinne på kontor
 Foto: Jonatan Ottesen

Alle som har forskningskompetanse (ph.d. eller tilsvarende) og er tilknyttet en forskningsinstitusjon kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR.

Som hovedregel sendes søknad til SAMINORs prosjektstyre før man søker Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). SAMINORs prosjektstyre avholder månedlige møter der søknader behandles. Dersom søknaden blir godkjent, må prosjektleder søke REK om godkjenning av prosjektet.

I henhold til Etiske retningslinjer for samisk helseforskning skal det ved all samisk helseforskning foreligge et samisk kollektivt samtykke. Myndigheten til å gi et slikt samtykke er delegert av sametingsrådet til Sakkyndig etisk komité for samisk helseforskning. Alle prosjekter som bruker data fra SAMINOR må søke om samisk kollektivt samtykke. Komitéen har utarbeidet en egen søknadsveileder.

Når REK-godkjenning og kollektivt samtykke foreligger, må vedtakene sendes prosjektstyret slik at avtale kan utarbeides. Avtalen må underskrives før data blir utlevert.

Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD) i tråd med UiTs retningslinjer. Forskningsansvarlig institusjon må vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Det avkreves en engangsavgift for utlevering av data. Kostnaden dekker en del av utgiftene knyttet til utlevering av data, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i SAMINOR. Kostnad for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3–4 artikler) er kr. 83 000 eks. mva. Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 26 000 eks. mva. per planlagt artikkel. Studentprosjekter er fritatt for kostnad for utlevering av data, og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt.

Ved spørsmål, kontakt SAMINORs leder Ann Ragnhild Broderstad eller prosjektstyrets sekretær Gunnhild Skjold.

Søknaden med vedlegg sendes til saminor@uit.no.


Publikasjoner og avhandlinger

Nyheter


Om SAMINOR

Naustvegg med figurer laget av blåser
Naust i Kallijoki, Gállojohka, Skallelv. Foto: Fotodama AS

SAMINOR er en stor befolkningsbasert helse- og levekårsundersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen. 

SAMINOR-undersøkelsene besøker kommuner hvor befolkningen historisk har samisk, kvensk og norsk tilhørighet.

SAMINOR har et spesielt fokus på helse og levekår til den samiske befolkningen, og dette urfolksperspektivet gjør SAMINOR til en unik databank nasjonalt og internasjonalt. Samtidig inkluderes den kvenske og norsk-finske befolkningen som en av Norges nasjonale minoriteter.

Senter for samisk helseforskning (SSHF) er ansvarlig for undersøkelsen og har samarbeid mot ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn. SSHF har samarbeid med ulike forskningsgrupper som også driver helseforskning i urfolkssamfunn i Canada, USA, Australia, New Zealand, Danmark/Grønland og Sverige.

Det er gjort to helse- og levekårsundersøkelser, SAMINOR 1 fra 2003 til 2004, og SAMINOR 2 fra 2012 til 2014. SAMINOR 3 er under planlegging.

 

Oversikt over SAMINOR 1–3

År Navn Antall deltakere
2003–2004 SAMINOR 1 16 865 kvinner og menn
2012 SAMINOR 2 Trinn 1 – spørreskjemaundersøkelse 11 600 kvinner og menn
2012–2014 SAMINOR 2 Trinn 2 – klinisk undersøkelse 6004 kvinner og menn
2021–2022 SAMINOR 3 – kvalitativ intervjustudie  (pågår nå)  
2023–2025 SAMINOR 3 – spørreskjema-undersøkelse og klinisk undersøkelse (under planlegging)  

Pågående forskningsprosjekter med SAMINOR data
Avsluttede prosjekter med SAMINOR data

Har du spørsmål om SAMINOR undersøkelsen?

 

Kontakt


Logg inn / Login