Om oss – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Om oss – Fakultetsledelsen og stab NT-fak

Dekan
Arne O. Smalås
Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet, og er fakultetets talsperson utad. Dekan har faglig ansvar og resultatansvar for fakultetet. Dekan er sekretær for fakultetsstyret, og skal i samråd med styreleder gi tilråding i de saker som legges fram for styret.

Prodekan for forskerutdanning
Cordian Riener, Professor, Institutt for matematikk og statistikk
Han har et særlig ansvar for oppfølging av forskerutdanningen ved fakultetet, inkludert rekruttering av kandidater fra masterutdanningene, rekruttering og oppfølging av forskerrekrutter på PhD og post doc nivå. Han leder fakultetets forskerutdanningsutvalg og representerer fakultetet i UiT sitt forskningsstrategiske utvalg (FSU), spesielt i saker vedrørende forskerutdanningene.

Prodekan for utdanning
Hilja Huru, Professor i matematikk og prosjektleder KvaNT
Prodekan for utdanning er dekanens stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av utdanningsvirksomheten ved fakultetet og skal følge opp strategisk utvikling innen feltet. Hun leder fakultetets Studieutvalg (SU), er fakultetets representant i UiT sitt strategiske utdanningsutvalg og faglig ansvarlig for rekrutteringsarbeidet ved fakultet. Prodekan for utdanning er også fakultetets primære kontakt mot eksterne aktører i utdanningssaker, herunder UHR, andre høyere utdanningsinstitusjoner, og skoleverket.

Prodekan for forskning og utvikling
John Sigurd Mjøen Svendsen, Professor, Institutt for kjemi
Han har et særlig ansvar for oppfølging av utviklingen innen forskning og strategi for forskning ved fakultetet. Prodekan forskning og utvikling er fakultetets representant i UiT sitt forskningsstrategiske utvalg, og er fakultetets kontaktpunkt mot eksterne forskningsaktører, herunder finansieringsinstitusjoner og samarbeidende forskningsinstitusjoner.

Fakultetsdirektør
Valentina Burkow Vollan
Fakultetsdirektør har ansvar for at alle administrative prosesser og tekniske funksjoner ved fakultetet utføres effektivt og med høy kvalitet. Hun skal også sørge for at HMS arbeidet ved fakultetet utøves på en fullt ut forsvarlig måte. I samråd med dekan skal hun drive lederopplæring ved fakultetet, og følge opp arbeidet med utvikling av store sentre og prosjekt. Videre skal hun delta i utarbeidelsen og oppfølging av årlige handlingsplaner for mål i strategien, og i arbeidet med styresaker. Hun deltar også i arbeidet med realisering av viktige saker ved fakultetet, herunder samarbeid med andre institusjoner.[Loading...]