Urfolk

Portrettbilde

Else Grete Broderstad

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

Portrettbilde

Hans Kristian Hernes

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:
  • Interesseorganisasjoner og demokrati.
  • Miljø- og ressursforvaltning.
  • Globalisering, demokrati og rettigheter.
Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

Portrettbilde

Jorun Bræck Ramstad

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

jbr004@post.uit.no +4777645282
Forskningsinteresser:

Sosiokulturell differensiering (person, identitetsprosesser, flerkulturalitet og tilhørighetsdynamikker); etnisitet og urfolk (etniske relasjoner, etnopolitikk, representativitet, stereotypisering, dominans, komparativ epistemologi); postkolonialitet (modernitet og marginalitet); sosialitet (kulturelle praksiser og samhandlingsteorier); sosial organisasjon og kjønn (demokratisering, hierarkisering og makt); kognitiv antropologi (kommunikative praksiser).

Portrettbilde

Sidsel Saugestad

Enhet: Fellesadministrasjonen

Forskningsinteresser:

Tematisk:
Generelt: kommunikasjon og samhandling, sosial endring, sosial differensiering og kategorisering, etnisitet og urfolk.
Mer spesifikt: problemstillinger knyttet til urfolk/minoritetssituasjon , menneskerettigheter, og forholdet stat-sivilt samfunn i Afrika, og spesielt San (Buskmenns) situasjon i sørlige Afrika.
Komparative perspektiver på betingelser for urfolksorganisasjoners fremvekst, virkemåte og strategier.
Gjennom mitt arbeid som koordinator på et NUFU finansiert samarbeidsprogram med University of Botswana er jeg også engasjert i mer problemorientert forskning, utdannelse som virkemiddel i empowerment for marginaliserte grupper, fattigdomsbekjempelse og rettighetsproblematikk.

Forskningsprosjekt Khoesan Culture and Memory 

Publikasjoner i forskningsdatabasen FRIDA

Publikasjoner i biblioteksdatabasen BIBSYS

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no