Geologi

Portrettbilde

Matthias Forwick

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Forskningsarbeidet mitt fokuserer primært på undersøkelser av sedimentasjonsprosesser og paleomiljø på glasierte kontinentalmarginer, basert på analyser av akustisk materiale og sedimentkjerner fra høye breddegrader, bl.a. fra fjorder på Svalbard, Nordøst-Grønland og Nord-Norge; kontinentalskråninger og dyphavet utenfor Nord-Norge, Vest-Spitsbergen, Polhavet, Alaskagulfen og Antarktis; samt fra Barentshavet. Arbeidet inkluderer bl.a. rekonstruksjon av aktiviteten av innlandsiser og isbreer i fortiden (fremrykk og tilbaketrekning av brefronter i havet; transport av materiale med isfjell og sjøis; rekonstruksjon av breaktivitet på land), undersøkelser av sedimentasjonsprosesser i isbreproximale og -distale miljø, skråningsstabilitet i fjorder og på kontinentalskråningen, samt undersøkelser av dyphavsturbiditter.

Portrettbilde

Sten-Andreas Grundvåg

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard og Grønland som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet og tilstøtende sokkelområder.

  • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
  • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
  • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling

 

 

 

 

Portrettbilde

Jan Sverre Laberg

Enhet: Institutt for geovitenskap

jan.laberg@uit.no +4777644456
Forskningsinteresser:

Utviklingen av norsk kontinentalsokkel gjennom jordas nytid (de siste 66 millioner år)

Siste istid - mellomistid i Nord-Norge, på Svalbard og nordøst Grønland

Hevning og erosjon i Barentshavet, i Nord-Norge og på Svalbard

Kontinentalsokkelens utvikling og glasiasjonshistorien i Rosshavet, Antarktis

 

Prosjekter

·         DYPOLE (Dynamics of polar confined basins - The Eurasia Basin from breakup in greenhouse to present in icehouse  conditions)

·         GoNorth (https://www.sintef.no/projectweb/gonorth/)

·         Arven etter Nansen (https://arvenetternansen.com/)

·         The TUNU-Programme at UiT The Arctic University of Norway

·         ARCEx (2013 – 2021)

·        IODP 374 (2018)

·        IODP 333 (2012-2013)

·         Former advisor for UN Law of the Sea matters (Norway)

 

Google Scholar (https://scholar.google.no/citations?user=zGAsPGgAAAAJ&hl=no)

 

 

Portrettbilde

Erland Hilmar Tonning Lebesbye

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Marin geologi, kvartærgeologi, geomorfologi.

Portrettbilde

Holger Stunitz

Enhet: Institutt for geovitenskap

hst009@post.uit.no +4777623117
Forskningsinteresser:

Berggrunnsgeologi.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no