Havbruk, akvakultur, lakseoppdrett

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Michaela Aschan

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Roy Ambli Dalmo

Enhet: Norges fiskerihøgskole

roy.dalmo@uit.no +4777644482
Forskningsinteresser:

Vaccinology, immunology, adjuvants, applied immunology, genetics, molecular genetics

Portrettbilde

Bjørn-Steinar Sæther

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Min forskning er relativt bredt anlagt innenfor havbruk, og omfatter ulike sider ved vannmiljø og hvordan det påvirker oppdrettsorganismen. Jeg har fokusert på fôr og fôring av fisk i oppdrett, inkludert fôr tilpasset lukkede produksjonssystemer (RAS) og fôring av fisk i kommersiell skala i sjø. Jeg har jobbet levendelagring av villfanget fisk (levendefangst og lagring av torsk) inkludert fôr og fôring av denne. I mer enn 15 år har jeg også vært involvert i forskning på effekter av oppdrett på miljø, særlig villfisk rundt anlegg. Dette er et område som ofte kalles for sameksistens, da særlig mellom fiskeri og havbruk.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no