Havbruk, akvakultur, lakseoppdrett

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Michaela Aschan

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Roy Ambli Dalmo

Enhet: Norges fiskerihøgskole

roy.dalmo@uit.no +4777644482
Forskningsinteresser:

Vaccinology, immunology, adjuvants, applied immunology, genetics, molecular genetics

Portrettbilde

Stefano Peruzzi

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Culture of marine and freshwater fish and other organisms. Control of maturation and study of sex determination systems. Chromosomal (polyploidy, gynogenesis), environmental and hormonal manipulations. Ecology and genetics (evolution) of northern populations of freshwater fish.

Researchgate profile (personal webpage)

Portrettbilde

Bjørn-Steinar Sæther

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Min forskning er relativt bredt anlagt innenfor havbruk, og omfatter ulike sider ved vannmiljø og hvordan det påvirker oppdrettsorganismen. Jeg har fokusert på fôr og fôring av fisk i oppdrett, inkludert fôr tilpasset lukkede produksjonssystemer (RAS) og fôring av fisk i kommersiell skala i sjø. Jeg har jobbet levendelagring av villfanget fisk (levendefangst og lagring av torsk) inkludert fôr og fôring av denne. I mer enn 15 år har jeg også vært involvert i forskning på effekter av oppdrett på miljø, særlig villfisk rundt anlegg. Dette er et område som ofte kalles for sameksistens, da særlig mellom fiskeri og havbruk.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no