Personalhåndbok

Starte og slutte

Mottak av ansatte og ulike former for avslutning av arbeidssforholdet

Ny som ansatt ved UiT

Vi ønsker våre nyansatte velkommen til UiT Norges arktiske universitet. Vi ønsker å legge til rette for at de som er ny ved UiT skal få en så god start som mulig og har samlet viktig informasjon denne siden.

Sist endret: 13.03.2024

Avslutning av arbeidsforhold ved UiT

Den ansatte skal sende skriftlig oppsigelse av stillingen til sin enhet/leder, dette gjelder også ved AFP/alderspensjon. Oppsigelse sendes via selvbetjeningsportalen DFØ, med unntak av oppsigelser som gjelder AFP/alderspensjon. Disse skal sendes via mail direkte til leder.

Årsak til oppsigelsen må fremgå (for eksempel overgang til ny intern/ekstern stilling, avgang med hel/delvis AFP eller alderspensjon). Den ansatte må også informere om eventuelle resterende feriedager skal avvikles før fratredelse. Feriedagene må registreres i selvbetjeningsportalen DFØ. Dersom den ansatte ikke skal avvikle feriedagene blir dette utbetalt i sluttoppgjøret. Sluttoppgjør utbetales påfølgende måned.

En ansatt som går over til pensjon må sende oppsigelse senest 3-4 mnd. før pensjon. Det skal også avholdes et digitalt møte med leder og fellestjenesten for å sikre rett saksgang.

Etter at den ansatte har sagt opp, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale en kortere oppsigelsesfrist. Når den ansatte selv har sagt opp sin stilling kan arbeidsgiver gå med på en kortere frist enn bestemmelsen angis, hvis arbeidsforholdene tillater det.

I noen tilfeller ønsker arbeidstaker å trekke oppsigelsen tilbake. Trekkes oppsigelsen vil det være opp til arbeidsgiver å bestemme om tilbaketrekningen skal aksepteres eller ei. Har arbeidstaker levert skriftlig oppsigelse som er utvetydig og uten forbehold, vil arbeidsgiver normalt ikke ha noen plikt til å akseptere at arbeidstaker trekker sin oppsigelse.  


Sist endret: 11.03.2024
Printvennlig innhold: Egen oppsigelse

Oppsigelsesfristen regnes fra dato til dato fra det tidspunktet oppsigelsen kom fram til mottaker. Etter at oppsigelsen er mottatt kan partene bli enige om en annen oppsigelsesfrist.

Lengden på arbeidsforhold: Frist for når arbeidstaker sier opp:
Ett år eller mindre en måned
Mer enn ett år tre måneder
Mer enn to år tre måneder
I prøvetiden en måned

Sist endret: 13.03.2024
Printvennlig innhold: Oppsigelsesfrister

Hva skjer når midlertidig ansettelse opphører?

Midlertidige arbeidsavtaler etter statsansatteloven § 9, opphører når det avtalte tidsrommet er over, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, hvis ikke noe annet følger av skriftlig avtale.

Åremål
Den som er ansatt på åremål etter statsansatteloven § 10, skal fratre stillingen uten oppsigelse på det tidspunktet åremålsperioden går ut.

Krav om skriftlig varsel
Statsansatte som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelse, senest en måned før fratredelsestidspunktet.

Varselet anses for gitt når det er kommet frem til den ansatte. Arbeidsgiver kan uansett ikke kreve at arbeidstaker slutter i stillingen før én måned etter at varselet kom fram.


Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Opphør av midlertidig tjeneste

Fellestjenesten ved UiT følger opp ansatte som skal søke om å ta ut avtalefestet pensjon (AFP) eller som skal gå av med alderspensjon.

Ansatte ved UiT, som planlegger å ta ut pensjon, skal delta i et planleggingsmøte sammen med leder og en saksbehandler fra fellestjenesten. I møtet gjennomgås den formelle prosessen. 

Ansatte må melde seg på planleggingsmøtet via denne siden.

Utfyllende informasjon om AFP/Alderspensjon finnes på spk.no og nav.no.


Sist endret: 11.03.2024
Printvennlig innhold: Avgang ved avtalefestet pensjon/alderspensjon

Arbeidstaker som fratrer stillingen ved oppsigelse har rett på sluttattest. Foruten personlige data, skal attesten gi opplysninger om arbeidets art og ansettelsestid.

Ønsker den ansatte en sluttattest som er mer utfyllende enn minimumskravene, må det bes spesielt om det. 


Sist endret: 27.02.2024
Printvennlig innhold: Sluttattest
Sist endret: 25.02.2024

Pensjon

Alle ansatte ved UiT har pensjonssparing hos Statens pensjonskasse (SPK), samt ordninger ved sykdom, skade eller dødsfall. SPK har også gode betingelser på boliglån. 

Mer om pensjonsordningen, kalkulator for utregning av pensjon og andre opplysninger rundt medlemsgodene finner du på Statens pensjonskasse sine hjemmesider.

Den alminnelig aldersgrense i staten er 70 år. Enkelte stillinger kan ha lavere aldersgrense.

Arbeidstaker plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

Ansettelsesmyndigheten kan bestemme at den ansatte skal kunne fortsette i tjenesten ut over den aldersgrensen som gjelder for stillingen, når vedkommende fortsatt fyller de kravene stillingen forutsetter.

Mer informasjon finner du på Statens pensjonskasse sine hjemmesider.


Sist endret: 24.02.2024
Printvennlig innhold: Aldersgrense i staten

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år.

Mer informasjon finner du på Statens pensjonskasse sine hjemmesider.


Sist endret: 24.02.2024
Printvennlig innhold: Avgang ved AFP

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden (NAV).

Mer informasjon finner du på Statens pensjonskasse sine hjemmesider.


Sist endret: 24.02.2024
Printvennlig innhold: Avgang ved alderspensjon

Hvis du må redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Du kan få innvilget hel eller delvis uførepensjon.

Mer informasjon finner du på Statens pensjonskasse sine hjemmesider.


Sist endret: 24.02.2024
Printvennlig innhold: Avgang ved uførepensjon
Sist endret: 24.02.2024

UiTs personalreglement

Personalreglementet gjelder for alle ansettelser ved UiT Norges arktiske universitet som omfattes av statsansatteloven, i det omfang det ikke er gitt særlig regulering i eller i medhold av Universitets- og høgskoleloven. For nærmere informasjon se Personalreglementet ved UiT Norges arktiske universitet.

Sist endret: 23.02.2024

Seniorpolitikk

Seniorene representerer en viktig arbeidskraft som UiT ønsker å beholde, ivareta og utvikle. UiT har som mål å vedlikeholde institusjonen som en attraktiv arbeidsplass for alle, inkludert seniorene. For at arbeidsplassen skal oppleves som attraktiv er det viktig at den enkelte medarbeider føler å bli sett og verdsatt, og at arbeidsplassen byr på utvikling og utfordringer. For nærmere informasjon om seniorpolitikk i staten se Statens arbeidsgiverportal

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen er et viktig virkemiddel i arbeidet med seniorpolitikk. Medarbeidersamtalen skal ha som mål å kartlegge den enkelte seniors ønsker og ambisjoner, framtidsutsikter og kompetanseutviklingsbehov. Resultatet av samtalen skal danne grunnlag for planlegging av videre arbeidssituasjon. Arbeidstaker og arbeidsgiver må i fellesskap konkretisere gjensidige forventinger, og være tydelige på eventuelle behov de mener å se for særlig tilrettelegging. 

Seniorkurs

UiT arrangerer kurs i forberedelse til pensjonsalderen. Kursene blir kunngjort på UiTs nettsider under interne kurs, og det blir i tillegg sendt invitasjon til fakultetene, enhetene og avdelingene i administrasjonen.

Emeritus

Ansatte professorer og dosenter som skal gå av med full alderspensjon kan søke om emeritusstatus. Emeritus er en honorær tilknytning til arbeidsstedet. Det utbetales ikke lønn, men vedkommende tildeles arbeidsplass og nødvendig forskningsfasiliteter. Ansatte som ønsker emeritustilknytning må ta kontakt med sitt institutt.

Seniordager

Se nærmere informasjon om seniordager under Fravær

Sist endret: 13.03.2024
Starte og slutte